Tanong: Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Bro. Eli. Ang gusto lang pong itanong ay tungkol sa pagle-lay hands. Sa iglesia po namin, meron po kasing tinatawag na “lay hands”. Bilang pananampalataya po, yung pastor po, nile-lay hands po niya yung isang mananampalatayang may sakit, at ito po ay gumagaling at napupuspos ng Banal na Espiritu. Dito po ba sa iglesiang ito, meron po bang tinatawag na “lay hands”?

Bro. Eli Soriano: Alam nyo, kapatid, yung laying of hands ay pasimula nung aral ni Cristo yan. Nung nag-uumpisang mangaral si Cristo, yun ang Kaniyang paraan para yung mga tao ay pagalingin. Pero alam nyo, kapatid, ano, iba po si Cristo kaysa sa iba pa. Iba po si cristo. Alam nyo kung bakit iba si Cristo? Kilala Niya yung nile-lay hands Niya. Kilala Niya kasi ang lahat ng tao. Basahin po natin sa Juan 2:24.

Datapuwa’t si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka’t nakikilala niya ang lahat ng mga tao,

Siguro naman naniniwala kayo na si Cristo ay Dios at nakikilala Niya ang lahat ng tao. So iba Siya kaysa sa atin. Eh ako po hindi ako basta lay hands ng lay hands, kasi alam nyo bawal ng Biblia yan sa ministro. Basahin natin ang I Timoteo 5:22

Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba: ingatan mong malinis ang iyong sarili.

Ayon. Sabi po sa English dyan –

Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men’s sins: keep thyself pure.

Bawal po ni Cristo sa isang ministro Niya na basta patong ka ng patong ng kamay, kasi madadamay ka sa kasalanan nung mga taong masama. Hindi mo naman kilala kung sino lahat yan. Si Cristo, okay lang eh, magpatong Siya ng magpatong ng kamay kasi kilala Niya agad yung papatungan Niya ng kamay paglapit pa lang sa Kaniya. Eh sa mga ministro, na hindi mo naman nakikita yung puso ng tao, hindi mo alam kung sinong klaseng tao ito. Kaya ang tagubilin ng apostol na si Pablo, nung nakapanhik na sa langit si Cristo, huwag kang basta magpapatong ng kamay. At ang sabi niya sa mga Hebreo, na mga naunang pinangaralan ni Cristo, pakinggan nyo sa Hebreo 6:1-2

Kaya’t tayo’y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo…

Nung panahon ng mga apostol na si Pablo, sabi niya sa mga Hebreo, yung unang pinangaralan ni Cristo, Tumigil na ika tayo ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo. Meron po kasing unang simulain eh, kagaya nga nung, basahin natin yung mga unang simulain ng aral ni Cristo na titigilan na natin sa panahon ng mga apostol. Basahin po natin kung anong aral yon. Sa Hebreo 6:2

Ng aral na tungkol sa mga paglilinis, at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan.

Nakita nyo po? Pinapatigilan na sa atin yan eh. Nung dumating yung panahon ni San Pablo, Tumigil na ika tayo ng pagsasalita ng mga unang simulain ng mga aral ni Cristo, kagaya ng aral sa pagpapatong ng kamay, paglilinis, pagkabuhay na mag-uli. Kaya nga ngayon hindi na ibinigay ni Cristo yung karapatang bumuhay ka pa mag-uli eh. Sa panahon lang yon nung nandito Siya sa lupa. Pero nung pumanhik Siya sa langit, wala na Siyang binigyan ng karapatang bumuhay pa muli ng mga patay. Eh tingnan nyo mga pastor nyo ngayon, kunwari eh meron daw silang kapangyarihan. Eh ba’t hindi sila nakakabuhay ng patay? Ha? Sasabihin gumagaling, eh bakit yung naka-wheel chair eh umuwi naka-wheel chair pa rin? Di ba? Kung minsan merong gumaling, sakit ng ulo, naalis yung sakit sa rayuma, pero bakit yung sakit na matitindi hindi maalis? Bakit? Bakit yung mga lumpo hindi mapalakad kagaya nung ginawa ni Cristo? Kasi itong mga pastor ngayon, mga peke! Mga peke! Hindi naman talagang totoong may kapangyarihan sila. Nagpapakunawari lang sila. At ang isang hindi nila naiintindihan, yang pagpapatong ng kamay. Na yan, nung panahon ni San Pablo, pinapatigilan na. Kasi hindi mo naman alam ang mga tao, kung sino-sinong mga tao yan, madadamay ka pa sa kasalanan ng iba. Ulitin natin ang I Timoteo 5:22, kapatid na Luz –

Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba: ingatan mong malinis ang iyong sarili.

Nakita nyo po? Huwag mong ipatong na madalian ang iyong kamay, huwag kang patong ng patong ng kamay, sabi ni Pablo kay Timoteo. Kasi, hindi nga natin alam kung sino yung mga pinapatungan mo ng kamay eh. Kaya nga ang mga iglesia ngayon nagiging salaula. Kung sino-sino pinapatungan ng kamay, pati yung pastor sumasama, nadadamay siya dun sa mga pinapatungan niya ng kamay. Kaya si San Pablo nagbilin kay Timoteo, huwag ka basta magpapatong ng kamay. Tigilan na natin yang pasimulang aral ni Cristo: pagpapatong ng kamay, pagbuhay ng mga patay, tigilan na natin yan, sabi ni San Pablo. Kasi iba na po ang ating dispensasyon ngayon kaysa sa dispensasyon ng Panginoong Hesus. Ang katunayan, wala na ngang nakagawa nung ginawa ng mga unang apostol eh. Mga may ketong, lumilinis; mga patay, binubuhay; mga bulag, nakakakita. Eh dito sa’tin wala namang nakapagpadilat ng bulag kahit isa eh. Yung sinasabi nung araw ni Almeda, marami ikang mga bulag nadilat. Eh bakit yung miyembro nila eh, bulag eh, nung nanggaling sa kanila bulag, eh lumipat sa’min bulag pa rin? O di ba? Kaya masasabi ko kapatid, yan ay panliligaw na lang sa kapuwa tao. Paasahin mo sa hindi naman totoo. Na papaasahin mo, mabubuhay pa sa patay, o gagaling. Eh alam nyo yang pagpapagaling ng sakit, nasa Panginoong Dios yan, wala sa pagpapatong ng kamay yan. Nung panahon ni Cristo, kaya Siya nagpapatong ng kamay, kilala Niya ang pinapatungan Niya ng kamay. Pero ngayon, manalangin ka, kung kailangan kang gumaling, pagagalingin ka ng Dios eh. Kahit hindi ka pinatungan ng kamay eh. Ang katunayan, merong mga kasama si Pablo, hindi niya pinapatungan ng kamay, eh may sakit. Pero hindi niya pinapatungan ng kamay. Hinahatulan niya kung ano gagawin. Basahin natin ang I Timoteo 5:23, kapatid na Luz –

Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit.

O, eh kung talagang patong ng patong ng kamay pag may sakit, bakit hahatulan ni Pablo si Timoteo na gumamit ka ng kaunting alak, huwag puro tubig, kasi madalas yung sakit mo sa sikmura. Kita nyo? Eh pinatungan nya ba ng kamay si Timoteo para dun sa sikmura? Hindi naman eh. Pinagagamit nya ng kaunting alak, pinapahalo niya sa tubig, para yung sikmura ni Timoteo, laging mahapdi, laging… gumaling. So nagpapayo siya ng gamot. Ang katunayan, hindi lahat ng may sakit eh pinapatungan ng kamay, basahin natin ang II Timoteo 4:20, kapatid na Luz –

Si Erasto ay natira sa Corinto; datapuwa’t si Trofimo ay iniwan kong may-sakit sa Mileto.

Kita nyo? May sakit si Trofimo nung iwan ko sa Mileto. Kasi may sakit na kailangan ng panahon para gumaling. Hindi naman na puro magic na patong ng kamay, hindi! Kalokohan lang ng mga pastor ngayon yon eh. Eh si Pablo nga eh, iniwan niya si Trofimo, may-sakit. Hindi nya minagic. Eh mga pastor ngayon kala mo puro magic eh. Papatungan ng kamay, “Wala na! Tanggal na!” Tapos, “Lundag! Lundag!” Eh kung minsan naman niloloko mga tao. May kasabwat, kunwari pilay, tapos eh, pagka ika pinatungan na kita ng kamay maglulukso ka. Eh huling-huli yan eh! Nahuli na po yan. Si Benny Hinn? Nahuli na yan! Nakuhanan ng camera yang mga taktika nila. At saka si ano? Sino pa yung isa na nahuli? Pinainan ng camera eh, meron palang mga binabayaran. Kaya, naku, mga kababayan, tigilan na natin yan, ang mas mahalaga yung aral. Kahit na lumpo ka, pag naging dapat ka sa Dios, doon maaalis ang pagka-lumpo mo. Kahit duling ka’t kahit bulag. Ang kailangan ngayon maituro sa tao yung aral na totoo para makasunod sa Dios. Kasi pagdating ng pagkabuhay na mag-uli, aalisin ng Dios lahat ng deficiency ng tao na yan. Basahin natin ang I Corinto 15:51-54, Sister Luz –

Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni’t tayong lahat ay babaguhin,

Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo’y babaguhin.

Sapagka’t kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan.

Datapuwa’t pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan.

Nakita nyo na, kapatid? Darating ang araw, ire-repair ng Dios lahat yan. Papalitan nga itong ating katawan kung magiging dapat tayo sa Dios, papalitan yan ng walang kasiraan. Kaya ngayon, ang kailangan ng tao ngayon makasunod sa Dios. Kahit bulag ka, kahit duling ka, kahit pipi ka, kahit lumpo ka, makasunod ka sa Dios. At pagdating ng araw, saka ka na lang bibigyan ni Cristo ng ibang panibagong katawan. Pero para paniwalain natin ang tao ngayon na kagaya ng ginawa ni Cristo, eh tutularan mo, eh wala namang nakakabuhay ng patay ngayon kahit sino eh. Tingnan nyo nga si Almeda nung araw. Sabi bumubuhay daw sila ng patay. Eh bakit yung asawa nya eh nung nadulas, namatay hindi niya nabuhay. Yung anak niya nagkaron ng pulmonya, namatay hindi niya nabuhay. Nung pumunta siya sa Mindanao, nagkasakit siya dun sa Abu Sayyaf. Tingnan nyo ngayon, hindi na nangangaral si Almeda. Ikinalulungkot kong sabihin ito. Hindi ko po layon na para bang small-in ang kahit na sino. Pero ito’y sa pagtatanyag ng aral na nasa Biblia, na yang mga mila-milagro na yan na pinangangaral ngayon ng mga pastor na bulaan, eh ang totoo, kahit magkatotoo yan eh, panloloko rin sa kapuwa yan dahil hindi naman sila binigyan ni Cristo ng karapatan kagaya nung sa mga apostol eh. Wala nga silang nabubuhay na patay, wala nga silang napapadilat na bulag eh. At saka kung talagang totoo yan, bakit hindi sila pumunta sa mga ospital? Napakaraming mga Pilipinong hirap na hirap sa ospital, walang pambili ng gamot, dun sila pumunta! Kasi si Cristo ganon ang ginawa eh, pinupuntahan yung may mga may-sakit, hindi yung may-sakit ang papupuntahin mo sa’yo. Dapat ikaw ang pumunta sa may-sakit! Kaya puntahan nila lahat ng ospital kung totoo yang sinasabi nila. Pakinggan nyo. Sa Gawa 10:38, basa!

Sa makatuwid baga’y si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya’y pinahiran ng Dios ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan: na naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo; sapagka’t sumasa kaniya ang Dios.

Tingnan nyo ginawa ni Cristo’t mga apostol, sila mismo pumunta dun sa mga may-sakit. Naglilibot! Pinapagaling yung mga pinapahirapan ng diablo. Eh kung may ospital non, di ospital pupunta si Cristo. Eh itong ngayon eh papapuntahin ka sa kanilang kapilya at ikaw eh hihingan ng abuloy! Biro nyo, eh si Cristo nung utusan Niya mga apostol, walang bayad. Itong mga ito, magpre-prayer request ka lang, meron pang nakakimkim na pera ron. Puro kwarta ginagawa yang mga tao na yan eh. Kung tinutularan nila si Cristo, aba eh maglibot kayo, pumunta kayo sa mga ospital. Si Cristo kasi naglibot. Ang mga apostol isinugo Niya para magpagaling ng mga may-sakit. Basahin natin ang Mateo 10:1 patuloy, kapatid na Luz –

At pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang labingdalawang alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila, at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sarisaring sakit at ang lahat ng sarisaring karamdaman.

Ang mga pangalan nga ng labingdalawang apostol ay ito: Ang una’y si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid; si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kaniyang kapatid na si Juan;

Si Felipe, at si Bartolome; si Tomas, at si Mateo na maniningil ng buwis; si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo;

Si Simon na Cananeo, at si Judas Iscariote, na siya ring sa kaniya’y nagkanulo.

Ang labingdalawang ito’y sinugo ni Jesus, at sila’y pinagbilinan, na sinasabi, Huwag kayong magsitungo sa alin mang daan ng mga Gentil, at huwag kayong magsipasok sa alin mang bayan ng mga taga Samaria:

Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel.

At samantalang kayo’y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo, na mangagsabi, Ang kaharian ng langit ay malapit na.

Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonio: tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad.

Makikita mo kapatid, ang isa sa karapatang ibinigay, kasama sa pagpapagaling yung pagbuhay ng patay. Eh yung pastor nyo ba bumubuhay ba ng patay? O eto sagot. Bumubuhay ba ng patay ang mga pastor ng born again? Basahin natin ang Mateo 7:21 tuloy-tuloy, kapatid na Luz –

Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.

Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo’y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo’y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?

At kung magkagayo’y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma’y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.

Tingnan mo, kung papansinin mo kapatid, kapatid na Luz, pakinggan nyo ha, sa araw ng paghuhukom sabi ng Panginoong Hesus, maraming lalapit sa Akin sa araw na yaon magsasabing, Panginoon, di ba kami’y nangaral, nagsihula kami sa’Yong pangalan? Sa pangalan Mo nagpalayas kami ng demonyo, sa pangalan Mo gumawa kami ng mga gawang makapangyarihan. Meron ba silang sinabi, sa pangalan Mo bumuhay kami ng patay. Meron ba, Sister Luz?

Sis. Luz: Wala po yon.

Bro. Eli: Kasi di nga sila makabuhay ng patay eh. Yan ang mga pastor ng born again ngayon. Lalapit kay Cristo, “Panginoon, naku, nagmilagro kami, nagpagaling kami ng sakit!” Pero hindi nila masabi, bumuhay kami ng patay. Wala nga silang nabuhay na patay kahit ipis lang eh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Hindi lahat yang nagmimila-milagro na yan, papatong-patong ng kamay, maniniwala kayo. Maraming manloloko dyan. Kaya sabi ni Cristo, magsilayo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasanan. Eh puro kwarta ang gusto nyan eh. Ikapu, love offering, prayer request, meron pang kung mga ano-anong, meron pa si Mike Velarde ano pa eh, tawag dun? Miracle Seed Faith! Kung ano-ano pa na inimbento nila para magka-kwarta. Wala sa Biblia yan, kapatid. Yan ang sagot ko sa’yo.

Ang Dating Daan Bible Exposition
November 6, 2008, ADD Convention Center, Apalit, Pampanga, Philippines

Advertisements

Tanong: Good evening, Bro. Eli. Gusto ko lang po sanang maliwanagan tungkol sa nakaraang araw ng mga patay na halos ino-observe ng maraming tao. Meron po bang nilalabag na kautusan o bawal po ba ayon sa Biblia ang pagdalaw sa libingan ng ating mga mahal sa buhay? Hindi naman po para maglagay ng kandila, bulaklak o ipagdasal sila, kundi bilang pag-alala sa kanila ay madalaw ko ang kanilang puntod na pinaglibingan sa araw na ito.

Bro. Eli Soriano: Ah, kung hindi kayo nakikiayon sa sanlibutan at sa maling pananampalataya, eh kahit anong araw nyo dalawin okay yun eh, wala namang masama ron eh. Kaya lang sayang naman ang oras nyo kung araw-araw kayong magdadadalaw. Pero pwede nyo namang dalawin sa ibang araw, para huwag kayong makadiwa nung mga taga-sanlibutan. Utos po kasi yan eh. Roma 12:2

At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.

Gusto nyo buwan-buwan dalawin nyo eh. Huwag nyo lang itapat sa a-primero, para huwag kayong makadiwa nung mga taga-sanlibutan na bunga ng maling pananampalataya ay gumagawa ng ganong bagay. Pwede naman kayong dumalaw dun ng ibang araw, hindi ba kapatid? Kung talaga ang layon nyo eh para alalahanin nyo lang yung inyong mahal sa buhay na sabi nyo eh mahal nyo, aba eh kahit na araw-araw dumalaw ka pwede eh, kung hindi ka masyadong busy eh. Kahit buwan-buwan, kahit linggo-linggo, pwede po. Pero itataon nyo sa araw ng dalaw nila, eh nakikiisa kayo sa maling pananampalataya. Yon po ang nagiging punto ron, kapatid.

Ang Dating Daan Bible Exposition
November 6, 2008, ADD Convention Center, Apalit, Pampanga, Philippines

Posted by: Patrick Lim | April 8, 2009

Pwede bang magsuot ng pajama ang babae kahit sa bahay lang?

Tanong: Ang tanong ko po, kung makaanib na kami, kasi po uma-attend na kami sa pagkakatipon, kung sakali po, kung sa bahay po, pu-pwede po bang magsuot ng pajama, kahit sa bahay lang po? Baka po kasi ipatiwalag nyo kami, o ipatiwalag nyo ko pag nagsuot ng pajama.

Bro. Eli Soriano: Hindi naman po ganun, kapatid, hindi naman masama yung nasa bahay kayo, lalo na kung natutulog, eh yan nga ang payo ko kina Sister Luz eh, pagka matutulog ang babae, mas maganda kung may pajama. Kahit medyo maiinit. Kasi ang babae, pag natutulog ka’t nabukaka ka, eh hindi mo naman alam kung sino nakatingin. At saka meron naman tayong tabas ng damit na hindi mahalay eh. Yung parang slacks na hindi naman mahalay na, hindi naman masikip na masikip na markadong markado yung katawan, yun naman po kasi ang aral eh, magsuot ng mahinhing damit. Basahin mo nga Sister Luz yon, sa I Timoteo.

Gayon din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon…

Ayon. Ang hinihingi po sa’tin, matimtimang damit. Hindi naman tabas ang hinihingi kundi yung matimtimang damit. Kagaya rin, narito po ako sa America, dito po kung minsan ang temperature 4 degrees, 6 degrees, talaga pong napakaginaw dito, kapatid. Eh ang mga kapatid dito, meron silang mga slacks talaga. Pinagsusuot ko sa tindi ng ginaw. Pero hindi naman kagaya nung mga ginagawang suot ng mga babae dyan na napakahalay. Sila, nakasuot man sila ng slacks, may palda sila, natatakpan yung kanilang harapan, at mahaba ang blusa. Yung mahinhing damit, hindi nagbibigay ng suwestiyon sa mga taong nakakakita. Yun lang naman po ang aral sa atin. Hindi naman po masama yung nasa bahay kayo eh magsuot kayo ng pajama. Hindi po masama yon.

Ang Dating Daan Bible Exposition
November 6, 2008, ADD Convention Center, Apalit, Pampanga, Philippines

Tanong: Bakit po ang mga hindi nananampalataya ang siyang pinagpapala, at ang mga sumasampalataya naman ay lalong nalulugmok sa hirap?

Bro. Eli Soriano: Alam nyo, kapatid, dapat naiintindihan nyo po yung salitang “pagpapala ng Dios”. Hindi naman po ang pagpapala ng Dios eh marami kang pera. Hindi po. Ang pagpapala po ng Dios sa talagang kanyang kahulugan, basahin natin ang Mateo 25:32, Sister Luz.

At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa: at sila’y pagbubukdinbukdin niya na gaya ng pagbubukodbukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing;

At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapuwa’t sa kaliwa ang mga kambing.

Kung magkagayo’y sasabihin ng Hari sa nangasa kaniyang kanan, Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan:

Ayan. Ang kahulugan po talaga ng pagpapala, yung magmamana ka ng kaharian ng Dios. Hindi yung marami kang pera rito sa lupa, mayaman ka, hindi po yun ang pagpapala eh. Ang tunay na kahulugan ng pagpapala, yung pagdating ng paghuhukom, pagmamanahin ka ng Dios ng buhay na walang hanggan. Dito po sa lupa, kahit mahirap ka, masasabing pinagpapala ka ng Dios. Halimbawa, kapatid, meron akong kilala, mayaman, may-ari ng ice cream factory. May-ari ng mga ice cream, yung pinakamasarap na ice cream. Pero alam nyo, hindi siya makakain ng ice cream. Sa yaman niya na yon, yung kanyang produkto di niya makain dahil may diabetes siya. Putol na ang paa. Bawal nang kumain ng ice cream. Eh, merong mahirap, walang pera, o tapos eh bihirang makakita ng masarap na ice cream, eh minsan naanyayahan sa handaan sa kasal, naku lumantak ng isang galong ice cream. O, sino ngayon ang mas maganda, yung may pabrika ng ice cream pero di ka makakain ng ice cream, o yung mahirap na walang pabrika ng ice cream pero pagka may ice cream pwedeng kumain kahit isang galon? E di mas maganda na yung mahirap. Parang yung isang may-ari ng isang malaking pabrika ng sapatos dyan sa atin na may diabetes din. Naputulan ng paa. Naku, eh gaganda nung sapatos niya, ang titibay. Eh, kaso wala na siyang paa, hindi siya makapagsuot ng sapatos, dahil wala na siyang paa. May pabrika siya ng sapatos. Eh yun namang mahirap walang pambili ng sapatos, ang tsinelas niya hindi pa magkapareho, yung isa kulay pula, yung isa kulay berde dahil napulot lang niya. Alin ang gusto nyo, may paa kayo wala kayong sapatos, may sapatos kayo wala kayong paa? Hindi ba mas maganda yung meron kang paa na walang sapatos, kaysa yung may sapatos ka wala ka namang paa? Kaya ang pagpapala po kapatid, hindi nasusukat sa dami ng pera o sa dami ng kayamanan. Basahin natin ang Lucas 12:15, Sister Luz.

At sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo, at kayo’y mangagingat sa lahat ng kasakiman: sapagka’t ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya.

Ayon. Hindi naman po pala ang buhay ng tao ay dahil sa kasaganaan ng tinatangkilik niya. Hindi naman como maraming-marami kang pera, eh mabubuhay ka na. Eh, meron pong tao walang pera nabubuhay. Merong tao maraming pera namamatay. Kasi ang buhay ng tao, ang sabi ng Panginoon, ay hindi naman sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kaya po hindi ang batayan ng pagpapala ng Dios ay yung mga mayayaman sila, o marami silang pera, napakarami nilang pera. Hindi po yun ang batayan. Miski nga yung sa espirituwal hindi rin yon ang batayan eh. Pakinggan nyo sa I Corinto 1:26, kapatid na Luz.

Sapagka’t masdan ninyo ang sa inyo’y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag:

Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas;

At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga:

Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios.

Nakita nyo po, kapatid? Mas pinipili nga ng Dios yung mahihirap eh. So, hindi po ang ibig sabihin como mahirap ka hindi ka na pinagpala, at como mayaman ka naman pinagpala ka. Alam nyo yang mayayaman, lalo na yung sa kanyang kayamanan ay hindi na siya marunong kumilala at makaalala sa Dios, yun ang kaawa-awa pagdating ng araw. Basahin natin ang Lucas 6:21.

Mapapalad kayong nangagugutom ngayon: sapagka’t kayo’y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagka’t kayo’y magsisitawa.

Mapapalad kayo kung kayo’y kapootan ng mga tao, at kung kayo’y ihiwalay nila, at kayo’y alimurahin, at itakuwil ang inyong pangalan na tila masasama, dahil sa Anak ng tao.

Mangagalak kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan; sapagka’t narito, ang ganti sa inyo’y malaki sa langit; sapagka’t sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta.

Datapuwa’t sa aba ninyong mayayaman! sapagka’t tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan.

Sa aba ninyo mga busog ngayon! sapagka’t kayo’y mangagugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon! sapagka’t kayo’y magsisitaghoy at magsisitangis.

Nakita mo, kapatid? Hindi po batayan yang mayaman ka ngayon, eh pinagpapala ka na ng Dios. Ang tunay na kahulugan po kasi ng pagpapala, dun sa katapusan ay pamamanahan ka ng Dios ng buhay na walang hanggan at ng Kaniyang kaharian. Pero kung halimbawa mayaman ka naman ngayon, hindi ka naman naglilingkod sa Dios, sa aba ninyo, ika, kayong mga nabubusog ngayon, magugutom kayo. Sa aba nyong mayayaman, tinanggap nyo na ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyo kung kayo eh tawa ng tawa ngayon, at kayo’y magsisitaghoy at magsisitangis. Yun po ang sabi ng Biblia, kapatid. Kaya masasabi ko sa inyo, yung paniniwala nyo na para bang kung sino pa yung masasama, yun pa ang pinagpapala ng Dios, hindi po totoo yon. Pagdating ng araw yang masasama parurusahan po yan. Kahit na napakayaman nila, napakamakapangyarihan nila ngayon, eh dadating po ang araw, pagdating ng araw, hindi naman natin gusto yun, mga kababayan, pero sila ang may gusto non eh, na magpakasama sila, kaya bahala na po ang Dios sa kanila. Yun po ang sagot ko sa inyo, kapatid.

Ang Dating Daan Bible Exposition
November 6, 2008, ADD Convention Center, Apalit, Pampanga, Philippines

Tanong: Magandang gabi rin po. Itatanong ko lang po, totoo po bang may kaharian ng Dios? Ano ang gawain ng maliligtas doon? Ayon lang po.

Bro. Eli Soriano: Oo, may kaharian ang Dios sa langit. Darating nga yon eh. Yung kaharian ng Dios, pagdating ng panahon, ang tao na maliligtas dadalhin sa kaharian ng Dios. Ang tanong mo, ano ang gawain ng mga tao sa kaharian ng Dios? Basahin natin Sister Luz ang Apocalipsis 5:7-9, 14

At siya’y lumapit, at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan.

At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawangpu’t apat na matatanda ay nangagpatirapa sa harapan ng Cordero, na ang bawa’t isa’y may alpa, at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal.

At sila’y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka’t ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng iyong dugo ang mga tao sa bawa’t angkan, at wika, at bayan, at bansa.

At ang apat na nilalang na buhay ay nagsabi, Siya nawa. At ang matatanda ay nangagpatirapa at nangagsisamba.

Ayan. Isang gawain dun sa kaharian ng Dios, sa Kaniyang luklukan, sinasamba Siya nung mga taong magiging dapat sa Kaniya saka nung mga espiritung nandun sa langit, sinasamba Siya. Isa yun sa gawain yung pagsamba sa Dios. Actually doon sa langit may pagpupuri doon sa Dios na walang katigil-tigil. Basahin natin yung Apocalipsis 4:8-11, Sister Luz –

At ang apat na nilalang na buhay, na may anim na pakpak bawa’t isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob; at sila’y walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, Banal, banal, banal, ang Panginoong Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating.

At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri, at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan kailan man,

Ang dalawangpu’t apat na matatanda ay mangagpapatirapa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan, at mangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan kailan man, at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi,

Marapat ka, Oh Panginoon namin at Dios namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan: sapagka’t nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw, at nangalikha.

Ayan. Kaya ang palaging nangyayari sa langit, sa kaharian ng Dios, yung pagpupuri ng mga tao, ng mga espiritu sa Dios at yung pagsamba nila sa Dios. Yun ang main activity dun sa langit, kapatid eh. Nakikita mo rito sa lupa, marami tayong ginagawa dahil nabubuhay tayo, di ba? Eh ang buhay dito may limit lang eh. Minsan mabubuhay ka pitongpung taon, walongpu, isang daan, sobra sa isang daan bihira mo ng maabot yun eh. Eh dun sa loob ng mga taon na yun maraming kang ginagawa rito no, eh doon sa langit wala ng kamatayan na ron eh, kaya lalo kang mas maraming pwedeng magawa ron ayon sa kalooban ng Dios. Pakinggan mo ang magiging kalagayan sa langit. Sa Apocalipsis 21:4

At papahirin niya ang bawa’t luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na.

Ayon. Ibig sabihin doon wala ng kahit anong problema. Wala na lahat na nararanasan ng tao sa lupa. Kaya doon, maligaya kang nagpupuri sa Dios, sumasamba sa Dios, umaawit, maraming bagay na pwedeng magawa ron na hindi naman lahat naisulat na sa Biblia. Dun na lang natin malalaman yung iba. Basahin yung I Corinto 2:9, kapatid na Luz –

Datapuwa’t gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya.

Ayon. May nakahandang sorpresa and Dios dun eh. Pero meron na tayong alam na iba. Halimbawa, wala ng hirap dun, wala ng luha, wala ng kahit ano pang mga nararanasan natin sa mundo ngayon, pero bukod dun meron pang sinasabing mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao, yung ang mga bagay na inihanda ng Dios sa mga nagsisiibig sa Kaniya. Ibig sabihin may mga sorpresa ang Dios dun eh, kapatid. Para bang, yung isang mahal mong tao, minsan sinosorpresa mo para maging maligayang maligaya siya, di ba? Ganon. Ang Dios meron ding mga sorpresa na hindi pa natin alam ngayon, pero pagdating don malalaman mo, kaya kailangan makarating ka ron. Yun ang dapat nating gawin.

Ang Dating Daan Bible Exposition
November 6, 2008, ADD Convention Center, Apalit, Pampanga, Philippines

Tanong: Magandang gabi po. Isa po akong Katoliko. Kami pong mga Katoliko, pag pumasok ka sa aming simbahan, marami po kaming mga santo tsaka santa. Ito po ang katanungan ko: kinasisiyahan po ba ng Dios ang pagdaraos ng pista sa aming mga patron?

Bro. Eli Soriano: Alam mo, kapatid, huwag kang magagalit ano, kahit yung iba dyan. Hindi kasiyahan ng Dios yon, naiinis ang Dios na meron tayong buhat-buhat na mga kahoy, o mga bato, o mga kung ano-anong mga imahen, yun ay tinatawag sa Bibliang pagsamba sa mga diosdiosan. In the first place, bawal ng Biblia yon. Ang babasahin ko Bibliang Katoliko, ha. Para in fairness, baka sabihin mo ay inaatake ko ang Katoliko, hindi. Bibliang Katoliko mismo ang basahin natin, yang Bibliang pinirmahan mismo ni Cardinal Rufino Santos, kauna-unahang Cardinal Pilipino. Pakita mo nga yung pirma ni Cardinal Santos, Bro. Mel.

Bro. Mel: Eto po, mga kababayan, ayan kapatid ano, kitang-kita natin: Ang Banal na Biblia, ang nakapirma po sa bandang ibaba ay Rufino J. Cardinal Santos. Archipos Manilensis.

Bro. Eli: Ano ang sabi ng Bibliang Katoliko, na may pirma pa ng Cardinal Katoliko, sa Deuteronomio 5:7, kapatid na Luz –

Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Dios liban sa akin.

Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anomang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa mga tubig sa ilalim ng lupa:

Huwag kang magpapatirapa sa kanila ni sasamba sa kanila: sapagka’t ako na Panginoon mong Dios ay isang Dios na mapanibughuin, na naggagawad ng mga parusa dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang sa mga anak ng mga napopoot sa akin, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi;

Ayan. Sabi ng Dios sa Kaniyang Biblia, huwag kang gagawa para sa’yo ng mga larawang inanyuan, yung mga graven images, kagaya nung mga santong Katoliko na ginawa mula sa bato, kahoy, kung minsan sa, meron na rin yatang styropore ngayon, meron ng plastic, kung anu-anong ginawa. Kagaya dyan sa Macabebe, maraming ginagawa dyan, bawal po ng Dios yun eh. “Huwag kang gagawa…” Isipin nyo yan, mga kapatid. Bawal ng Dios yang paggawa nyan, kapatid eh. Ngayon, kaya kayo nagkaron ng mga ganyang mga fiesta, mga handaan para sa mga santo, kasi kumikita ang pari pagka merong mga fiesta, yung mga et cetera, mga pagdiriwang, eh labag sa Dios yon. Sa Bibliang Katoliko bawal yon eh, na ipagdiwang mo yung mga diosdiosan na yon. Ang tawag kasi ng Biblia riyan, diosdiosan. Basahin natin sa Biblia kung anong tawag dyan. Sa Awit 115:4-8, kapatid na Luz –

Ang kanilang mga larawan ay pilak at ginto, isang gawa ng kamay ng tao.

May bibig sila, nguni’t hindi nagsasalita; may mga mata, nguni’t hindi nakakakita;

May mga tainga sila, nguni’t hindi nakaririnig; may ilong sila, nguni’t hindi nakaaamoy;

May mga kamay sila, nguni’t hindi nangakakaramdam; may mga paa, nguni’t hindi nakalalakad; ni bulong man ay walang makalabas sa kanilang lalamunan.

Ang nagsigawa sa mga iyon ay matutulad sa kanila; lahat ng nananalig sa kanila.

Ayon. Ang tawag dyan sa Biblia ay mga larawang inanyuan. May bibig di nagsasalita, may mata di nakakakita, basahin mo sa 115:4, kapatid na Luz, kung anong tawag dyan –

Ang kanilang mga diosdiosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao.

Ayan, mga diosdiosan dyan, kapatid, hindi tunay na Dios yan eh. Gawa ng kamay ng tao yan eh. Ang katunayan nang mangaral si San Pablo sa Atenas, ang sabi niya dun sa Gresya ganito, sa Gawa 17:29, pakibasa Sister Luz –

Yamang tayo nga’y lahi ng Dios, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka Dios ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao.

Kung tayo’y talagang lahing sa Dios, hindi mo man lang dapat isipin na yung pagka-Dios eh maaaring mailagay mo sa ginto, o sa pilak, o sa bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Eh kasi mga Kristiano bawal gumawa ng mga larawan eh, kaya tingnan mo, nung panahon ng mga apostol, wala silang lara-larawan ng mga ganyang santo-santo na ipinagpru-prusisyon. Eh alam mo yung gumagawa nyan, gumagawa ng bagay na walang kabuluhan sa Dios. Pakinggan mo ha, kapatid, sa Jeremias 10:3

Sapagka’t ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan:

Ano yung kaugaliang walang kabuluhan, Sister Luz, tuloy mo.

…sapagka’t may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol.

Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto; kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok, upang huwag makilos.

Sila’y gaya ng puno ng palma, na binilog, at hindi nagsasalita: kinakailangang pasanin, sapagka’t hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagka’t hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti.

O meron ka bang makukuhang mabuti dyan sa mga ginawa ng kamay ng mga tao galing sa mga puno-puno ng kahoy? Nilagyan ng ginto at saka pilak, ginawang larawang inanyuan. Hindi naman makalakad kaya kailangang pasanin. Kaya nga may prusisyon eh, pinapasan eh. “Dios te salve, maria Llena eres de grac…” yan ang ginagawa. Naku! Pagka merong ganyan, merong mga musiko, may mga banda, may mga putukan, may mga inuman. Naku! pagka pista, may saksakan pa sa Tondo pagka lasing na! Kaya walang mabuting bunga yang fiesta eh. Dyan sa Apalit, pag nag-fiesta si Apong Iro, may nalulunod palagi. Eh doon lang sa ano, nung magpi-fiesta yung poon sa Wawa, mahigit tatlong daan yata yung nagkalunod don. Biro mo. Kung yan ay gawaing sa Dios, hindi dapat magkaron ng ganyang mga insidente. Pero, bakit nagkakaron ng ganyan, tuwing magpi-fiesta sa Tondo, naka-record na yan, tuwing may fiesta may patayan, may dukutan, may lasingan. Eh kasi, mali yan eh, yang pagsamba sa diosdiosan. Akala mo natutuwa ang Dios dyan? Basahin natin sa Bibliang Katoliko kung ano nararamdaman ng Dios pagka sumasamba ang tao sa diosdiosan. Basahin natin dun sa pangunahing Biblia Sister Luz, I Pedro 4:3

Sapagka’t sukat na ang lumipas na panahon upang gawin ang kalooban ng mga Gentil, na nagumon sa kalupaan, sa masasamang pita, sa paglalasing, sa kayamuan sa pagkain at pag-inom, at sa kasuklamsuklam na pagsamba sa mga diosdiosan:

Tingnan mo ha, “kasuklamsuklam na pagsamba sa mga diosdiosan.” “Kasuklamsuklam na pagsamba sa mga diosdiosan.” Nakakasuklam pala sa Dios yan eh, kapatid na Luz. At ikaw na sumasamba sa diosdiosan, pagka niluluhuran mo na, nananalangin ka dyan, nadadamay ka dun sa sumpa ng Dios. Pakinggan nyo sa Habakuk 2:18

Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yao’y inanyuan ng manggagawa niyaon; ng binubong larawan, na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nagaanyo sa kaniya, na gumawa ng mga piping diosdiosan?

Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, Gumising ka; sa piping bato, Bumangon ka! Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak, at walang hinga sa loob niyaon.

Maliwanag na maliwanag yan, kapatid. “Sa aba niya,” parang nasa ilalim ka ng sumpa pagka kinakausap mo yung kahoy at saka yung bato. Eh naku, kapatid, eh ang ginagawa natin nagnonobena pa tayo sa bato saka sa kahoy eh, ke Maria, ke Pedro, ke kung sino-sino. At ang masama pagka nagnonobena, kung sino-sino tinatawag, pati ba naman kaban ng tipan, pati pinto ng langit, naku marami, pati tore ni David, ay naku. Basahin mo nga Sister Luz yung tinatawagan pagka sumasamba sa diosdiosan.

Sis. Luz: Sige po, pakilagay nga natin. Nandon sa kanilang aklat. Pakilakihan natin ng konte. Yan. Ito po mga tinatawagan nila. “Luklukan ng karunungan. Mula ng tuwa namin. Sisidlan ng kabanalan. Sisidlang bunyi at bantog. Sisidlan ng bukod-tanging katimtiman. Rosang..”

Bro. Eli: Ah, teka muna. Basa ka lang ng basa, may sagot dyan sa ibaba eh. Bawat sabihin dyan, may isinasagot sa baba. Ang sagot, “Ipanalangin mo kami.” Ayon. Sige, sige, ako sasagot, Sis. Luz.

Sis. Luz: Sige po. Umpisahan uli natin. Dun sa, ayan, “Luklukan ng karunungan.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Mula ng tuwa namin.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Sisidlan ng kabanalan.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Sisidlang bunyi at bantog.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Sisidlan ng bukod-tanging timtiman.”

Bro. Eli: Ah, katimtiman, anong timtiman.. “Ipanalangin mo kami.” Tuloy.

Sis. Luz: “Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Tore ni David.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Toreng garing.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Bahay na ginto.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Kaban ng tipan.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Pinto ng langit.”

Bro. Eli: “Ipanalangin…” biro mo naman pati pinto inutusang manalangin. Ano ba namang katarantaduhan yang napagtutunan natin? Biro mo, pwede bang manalangin yung pinto? Kaya, mga kababayan, naku, mag-isip-isip ho kayo, yang pagsamba dyan sa mga diosdiosan kung ano-anong katarantaduhan ang pinagtuturo sa’tin ng mga prayle, hanggang ngayon eh ginagawa pa natin. Eh alam nyo miski sa Pasyong Katoliko, nagagalit ang Dios dyan sa mga diosdiosan na yan eh, yung ginawa ng mga kamay. Basahin natin sa Pasyon.

“Dapat na maghinanakit sa’yo ang Poong marikit; ginto’t pilak, yamang munti, sa’yo’y di ipinagkait, kay baal mo pinagsulit.”

Ba, si baal diosdiosan yun eh. Eh ipinagsusulit mo ika kay baal. Eh, samantalang luhod ka nang luhod sa mga diosdiosan, luhod ka nang luhod ke, sa litrato raw ni Maria yun, ilan ang litrato ni Maria, naku naman, Sister Luz, minurder ng husto si Maria. Yung nasa EDSA, ke pangit-pangit! Pakita mo yung napaka-pangit na Mar- hindi naman si Maria yun.

Sis. Luz: Pakita nga natin. Pakita po natin.

Bro. Eli: Di ba kayo nahihiya kay Maria nyan, minurder nyo pagmumukha ni Maria. At hindi lang dyan, pati si Kristo, pati si Kristo kung ano-anong pagmumukha ang ibinigay kay Kristo. Pakita natin kapatid na Mel.

Bro. Mel: Ito po ang iba’t ibang mga mukha na ginawa, inimbento. Tingnan nyo po, mga magulang, ano po. Nakikita po namin dito, kapatid na Eli, magkakaiba po ng itsura ng pagmumukha. Ayan.

Bro. Eli: Naku, meron pa palang kamukha ni Barack Obama dyan, ano, haha.

Bro. Mel: Oo nga po. Ayan, kapatid na Rolan, balbas-sarado, ka-haba ng buhok. Ito, parang ang lungkot nitong isa. Ito parang Hapon na mongoloid.

Bro. Rolan: Oo, mongoloid.

Bro. Mel: Ito parang iniwan.

Bro. Rolan: Parang nagtatampo.

Bro. Mel: Oo. Parang galit yung isa.

Bro. Rolan: Ito galit. Parang may atraso yung…

Bro. Mel: Ito parang muntik ngumiwi. Ito iba naman, parang “Okay lang.”

Bro. Rolan: “Okay lang.”

Bro. Mel: Hm. Ito parang, “O ano ngayon?”

Bro. Rolan: “O ano ngayon?”

Bro. Mel: Parang ganun eh.

Bro. Rolan: Parang natapyas yung kaliwang bahagi ng…

Bro. Mel: Oo. Eh yung isa, babaeng-babae ang dating nitong isa, kapatid na Rolan, ano?

Bro. Rolan: Parang babae.

Bro. Mel: Pa-cute ng konti.

Bro. Rolan: Ito?

Bro. Mel: Parang manlalakbay naman ito sa disyerto.

Bro. Rolan: Hm… sa disyerto. Yan, parang binugbog.

Bro. Mel: Parang nabugbog ito. Eh yung isa?

Bro. Rolan: Parang ano…

Bro. Mel: Parang…

Bro. Rolan: Parang, di naligo.

Bro. Mel: Iba eh. Ito namang isa.

Bro. Rolan: Parang, parang mahiyaing di mo maintindihan.

Bro. Mel: Oo, mahiyain.

Bro. Eli: Kung yan eh totoo, bakit hindi nagkakapare-pareho yang litrato na yan? Biro mo kung ano-ano, meron pang mukhang mongoloid, di ba? May negro pa. Parang yung nasa Quiapo, negro naman yun. Eh wala, sino namang maniniwalang si Kristo’y negro, hindi naman Siya taga-Africa? O di ba? Hindi naman Siya black na kagaya ng bagong halal na presidente ng America na the first black president na si Obama. Eh yun eh talagang black yon, eh pero si Kristo, kahit kelan hindi black, mga kababayan. Kaya yang pinaggagawa ng Katoliko na yan, kasuklamsuklam sa Dios yan eh. Hindi naman totoo na ganyan si Kristo, at hindi ganyan si Maria. Kaya ang sabi, yung mga nakikipag-usap sa kahoy, nakikipag-usap sa bato, “sa aba niya,” sabi ng Biblia. “Woe unto him” sabi dun sa Bibliang Ingles. Ibig sabihin non kasumpa-sumpa sa Dios yung mga nagtitiwala dyan sa mga diosdiosan. Kapatid huwag ka magagalit po. Yan ang nasa Biblia nyo, hindi lang binabasa ng mga pari. Alam nyo kung bakit hindi binabawal ng pari yan? Kasi kumikita sila dyan eh. Malakas pagkakitaan yan, hanapbuhay yan eh. O basahin natin sa aklat ng Gawa, kapatid na Luz.

Sis. Luz: Pakilagay nga natin. Ito po, Gawa 19:24-29

Sapagka’t may isang taong nagngangalang Demetrio, pandaypilak, na gumagawa ng maliliit na dambanang pilak ni Diana, ay nagbibigay ng hindi kakaunting hanap-buhay sa mga panday;

Na sila’y kaniyang tinipon pati ng mga manggagawa ng mga gayong gawa, at sinabi, Mga Ginoo, talastas ninyo na nagsisiyaman tayo sa hanap-buhay na ito.

At inyong nakikita at naririnig, na hindi lamang sa Efeso, kundi halos sa buong Asia, ay nakaakit ang Pablong ito at naghiwalay ng maraming mga tao, na sinasabing hindi raw mga dios, ang mga ginagawa ng mga kamay:

At hindi lamang may panganib na mawalang kapurihan ang hanapbuhay nating ito; kundi naman ang templo ng dakilang diosa Diana ay mawawalan ng halaga, at hanggang sa malugso ang kadakilaan niya na sinasamba ng buong Asia at ng sanglibutan.

At nang marinig nila ito’y nangapuno sila ng galit, at nangagsigawan, na nagsipagsabi, Dakila ang Diana ng mga taga Efeso.

At napuno ng kaguluhan ang bayan: at pinagkaisahan nilang lusubin ang dulaan, na sinunggaban si Gayo at si Aristarco, mga lalaking taga Macedonia, na kasama ni Pablo sa paglalakbay.

Bro. Eli: Nakita mo? Yung mga kakampi ni Pablo, dahil nangangaral si San Pablong apostol na hindi Dios yang ginawa ng kamay ng mga tao, eh nung may naghahanapbuhay na gumagawa ng mga maliliit na diosdiosan, nagalit kay Pablo. Sabi, yumayaman tayo dito sa hanapbuhay na ito, eh pero itong si Pablong ito inihihiwalay ang mga tao, sinasabing hindi Dios ang ginawa ng kamay ng mga tao. Kaya nagalit sila kay Pablo, dinaluhong nila yung mga kasamahan ni Pablo, si Aristarco saka si Gayo, mga nangangaral ng katuwiran ng Dios. Kaya alam nyo noon pang araw ginawa nang hanapbuhay yan eh. Yang hanapbuhay ng taga Macabebe, at saka yang hanapbuhay ng taga Santa Ursula sa Betis, ay naku, malakas na hanapbuhay yan. Ang dami ng yumaman dyan. Bebenta sa’yo yung kapirasong kahoy, pipinturahan, lalagyan ng dekorasyon, bebenta sa’yo limang daan, isang libo, may pitong libo, merong mga dose mil, may kinse mil, may daang libo, yan po. Yan ay hanapbuhay. At kumikita ang pari dyan kaya hindi nila ipinagbabawal yan. Pero bawal po ng Biblia yan, kapatid. Sana po naunawaan nyo ibig kong sabihin.

Sana ingat kayo. Huwag kayong sasamba dyan. Hindi po yan sina… ang Dios po kasi kung sasamba tayo, hindi kailangan ng larawan, kasi ang Dios eh espiritu. Basahin natin ang Juan 4:23-24, kapatid na Luz –

Datapuwa’t dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka’t hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya.

Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya’y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.

Ayon. Kaya como ang Dios ay Espiritu, sasambahin mo Siya hindi sa larawan, kundi sa katotohanan. At ang Dios lang ang dapat nating luluhuran. Nasa Pasyon yan eh, kapatid. Eh tayo luhod tayo nang luhod kay Maria, ke Pedro, sa mga apostol, sa mga larawan ng apostol daw, hindi naman totoong larawan ng mga apostol yon, hindi naman ganon kapangit si Maria. Hindi naman ganon ang itsura ni Kristo. Eh luhod tayo nang luhod, samantalang sabi ng Pasyong Katoliko, sa isang talata, pakilagay mo nga sa screen: “Sukat mong maalaman, sa sulat napapalaman; ang Poong Dios nga lamang, Siyang dapat na luhuran at sambahin gabi’t araw.”

Kita mo, nasa Pasyon yun eh! Ang Poong Dios lamang ang nararapat luhuran at sambahin gabi’t araw. Eh kung sino-sino niluluhuran natin. Si Pedro, si Pablo raw yon, si Santa Eskolastika, si San Fernando, si San Isidro Labrador, naku po, katakot-takot ng dami ang niluluhuran ng Katoliko. Eh sabi ng kanilang Pasyon, Pasyon pong Katoliko yan eh. “Sukat mong maalaman, sa sulat napapalaman;” Sa Kasulatan. “ang Poong Dios nga lamang, Siyang dapat na luhuran at sambahin gabi’t araw.” De sa Dios lang tayo luluhod, eh luhod tayo ng luhod kung kani-kanino eh. Masama po ang ginagawa natin, kasuklamsuklam sa Dios yan. Yan po ang maipapayo ko sa inyo mga kapatid.

Ang Dating Daan Bible Exposition
November 6, 2008, ADD Convention Center, Apalit, Pampanga, Philippines

Posted by: Patrick Lim | April 4, 2009

Ano po ba talaga ang pinakapangalan ng Dios?

Tanong: Bro. Eli, ayon pa rin sa aking pag-aaral nung panahon na nag-aaral po ako, napag-aralan ko po na marami ang pangalan ng Dios, may Jehovah Nissi, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, at meron pa, El Shaddai. So, ano po ba talaga ang pinakapangalan ng Dios?

Bro. Eli Soriano: Alam mo kapatid, lahat ng binanggit mo hindi pangalan ng Dios yon. Hindi totoong ang pangalan ng Dios ay Jehovah. Hindi pwedeng ang pangalan ng Dios ay Jehovah, imposible. Alam mo kung bakit? Wala kasing letter J sa Hebreo. Tandaan mo, ang Biblia, isinulat sa wikang Hebreo at sa wikang Griego. Ang unang isinulat na Biblia, yung Matandang Tipan, isinulat yon karamihan sa Hebreo. Eh wala namang J sa Hebreo, papanong magiging Jehovah ang pangalan ng Dios? O kita mo ha, papakita ko sa’yo ang alphabet ng Hebreo, walang J. Pakibasa mo nga Sister Luz yung Hebrew alphabet sa harap niya.

Sis. Luz: Opo. Ito po ang mga alpabetong Hebreo. Ito’y binabasa mula sa kanan pakaliwa.

Hebrew Alphabet

Sis. Luz: Yan po ang mga letrang Hebreo.

Bro. Eli: Wala pong letter J dyan. Kaya imposibleng ang maging pangalan ng Dios ay Jehovah. Yan pong Jehovah, inimbento lang yan ng mga nagsasalin ng Biblia. Inaamin po yan ng Saksi ni Jehovah. Basahin natin ang libro ng Saksi ni Jehovah. Yung kanilang librong “Nangangatuwiran mula sa Kasulatan,” basahin natin ang page 191, Sister Luz.

Sis. Luz: Eto po ang sinasabi dyan. “Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah, na hindi kilala ng mga sinauna, maging Judio o Kristiano man.”

Bro. Eli: Kita nyo? Mga makabago, mga modern biblical translators ang nagbuo ng Jehovah. Yang pangalang Jehovah, hindi kilala ng mga sinauna, sabi ng libro ng Saksi ni Jehovah. Kahit Judio, kahit Kristiano. Eh kahit si Moises hindi niya alam yung Jehovah eh. Kahit si Pablo hindi niya isinulat yung Jehovah. Kasi hindi naman talaga Jehovah. Pero bakit nagkaroon ng Jehovah? Eto po ang ginawa ng mga Masoretes. Ang pangalan po ng Dios ay inire-represent ng apat ng letrang Hebreo. Kung mapapansin nyo dun sa Hebrew alphabet na ating ipinakita kanina, meron po dyang apat na letra na YHWH. Yan. Kung mababasa nyo po sa screen, nag-uumpisa sa kanan papunta sa kaliwa yung letrang Hebreo, YHWH. Ganyan po kung bumasa ang mga Hebreo, nag-uumpisa sa kanan papunta sa kaliwa. Para ring Chinese, umpisa sa kanan papunta sa kaliwa. Yan. YHWH po yan. Nung isalin po yan sa English, YHWH, pinalitan yan ng mga nagtra-translate ng Biblia dahil hindi nila mabigkas yung YHWH.

Alam nyo merong mga bansa sa mundo, hindi mabigkas yung ibang mga letra eh. Halimbawa kagaya ng mga Indian. Nakausap ko mga Indians, Sister Luz, di nila mabigkas yung V, as in Victory, di nila mabigkas yon eh. Kaya ang tawag nila ron parang W. Yung V ginagawa nilang W. Ang sabi nila, “Newer.” “Have you gone to the Philippines?” Sabi niya sa’kin, “Newer.” Ibig sabihin non, “Never.” Pero ang pag-pronounce niya, “Newer.” Para ring Kapampangan, di mabigkas yung H. “Pagka umaangin, ang baay umaapay.” Ayon. Yung wala namang H nilalagyan naman ng H ng Kapampangan. Para ring Kastila, sa Kastila yung salitang “honor”, ang spelling non “h-o-n-o-r”, “honor.” Pero sa English ang tawag dun “honor”, wala yung H pero may H ang spelling. Ganon, mayrong mga language barriers na tinatawag. Kaya yang YHWH, hindi mabigkas nung ibang mga nagtra-translate ng Biblia, pinalitan nila yung Y, nilagyan nila ng J. Yung W ginawa nilang V. Tapos dinagdagan nila ng mga letrang patinig, yung vowels. Nilagyan nila ng “e”, “o”, at saka “a.” Kaya lumitaw yung salitang Jehovah. Imbento lang po yan ng mga nag-translate ng Biblia. Kaya yung napag-aralan nyo sa inyong Bible School na Jehovah Nissi, Jehovah Jireh, Jehovah et cetera, yun po imbento ng nagsalin ng Biblia. Alam nyo kung kelan inimbento yang pangalang Jehovah? Tanungin natin ang mga Saksi ni Jehovah kung kelan lumitaw yang pangalang Jehova. Basahin natin ang kanilang Biblia, Sister Luz, nung 1950, pakibasa mo.

Sis. Luz: Opo, ito po ay sa New World Bible Translation noong February 9, 1950. Ang sabi po rito: “While inclining to view, the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people’s familiarity with it since the 14th century.”

Bro. Eli: Kelan nag-umpisa yung salitang Jehovah, kapatid na Luz?

Sis. Luz: Noon lamang po pa lang 14th century.

Bro. Eli: Oo. Labing-apat na daang taon nang nakapanhik sa langit ang Panginoong Hesus, labing-apat na daang taon nang nangamatay ang mga apostol, bago lumitaw ang salitang Jehovah. Kaya tayo ngayon napag-lololoko ng mga Saksi ni Jehovah, pinapaniwala tayo ang pangalan ng Dios, Jehovah. Imposible pong maging pangalan ng Dios ang Jehovah, kasi sila rin ang umaamin, ginawa lang yan ng mga makabago, kelan lang lumitaw yan, nung 14th century. Ika-labing-apat ng daang taon nung lumitaw yan. Isang libo apat na raang taon nang patay ang mga apostol ng lumitaw ang salitang Jehovah. Kaya yan po’y mali, hindi po tama yang salitang Jehovah. Pero mababasa nyo yan sa Bibliang Kapampangan, sa Bibliang Bisaya, sa Bibliang Kastila, nababasa yan, at kung hindi mo alam ang pinanggalingan nyan, maloloko ka nga. Alam mo ang pangalan ng Dios, Jehovah, eh hindi naman totoo. Alam mo kapatid kung ano yung talagang pangalan ng Dios sa umpisang-umpisa? Basahin ko sa’yo ha. Isaias 63:16

Sapagka’t ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel: ikaw, Oh Panginoon, ay aming Ama, aming Manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan.

Alam mo kung ano yung pangalan ng Dios wala pang umpisa, wala pang pasimula? Ang pangalan Niya, Ama. Ngayon, itatanong mo sa’kin, bakit Ama ang pangalan ng Dios mula pa noong eternity pa, mula nang wala pang pasimula? Kasi mula pa nung walang pasimula ng paglikha, ang Ama meron nang Anak. Pakinggan mo ha, kapatid, sa Kawikaan 30:4

Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kaniyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan, at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman?

Ayon. Mag-ama kasi yan eh. Mula pa nung wala pang ginagawa ang Dios, ang kasama Niya yung Kaniyang Anak. Kaya ang pangalang itinatawag sa Kaniya ng Kaniyang Anak noon, Ama. Kaya ang sabi ni Propeta Isaias, ang Kaniyang pangalan mula ng walang pasimula ay Ama. Kasi, kaya Ama, yun ang tawag sa Kaniya nung Kaniyang Anak. At yan ay ang ating Panginoong Hesus. Mula pa nung walang hanggan, magkasama na sila. Kawikaan 8:22

Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una.

Ako’y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa.

Ako’y nailabas ng wala pang mga kalaliman; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig.

Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako’y nailabas:

Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan.

Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya’y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman:

Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman:

Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa:

Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa:

Meron Siyang kasama, nasa siping Niya na Ako, bago pa lalangin ang langit, bago Niya pa gawin ang lupa, bago pa mag-umpisa ang paggawa ng Dios, nailabas na ika Ako. I was brought forth. Naipanganak Siya ng Dios. Sino ba yung nailabas ng Dios bago Niya pa gawin ang lahat ng bagay? Basahin natin ang Juan 1:18, kapatid na Luz –

Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Dios, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya.

Yan. “Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama,” o, de meron na pala Siyang Anak na nasa Kaniyang sinapupunan bago pa mag-umpisa ang lahat ng bagay. Yung Anak na yon ang Kaniyang inilabas. Kaya nga ang tawag dun, Anak ng Dios eh. Si Kristo yun kapatid. Inilabas Niya sa Kaniyang sinapupunan. Bago pa ika nilikha ang langit, Ako’y nailabas. Kaya noon pang araw na wala pang umpisa, may tumatawag na sa Kaniya ng Ama. Yung Ama ang Kaniyang pangalan doon sa nakaraang walang hanggan. In the past eternity, He was called the Father, the Father of the Son. Ang pangalan, ang tawag sa Kaniya ng Anak, Father. Niloloko tayo ng mga Jehova’s Witnesses, ang Dios daw ang pangalan Jehova. Hindi totoo yon. Yung Jehova, ginawa lang nung ikalabing-apat na siglo. Yung pangalan ng Dios na Ama, aba eh, hindi pa nililikha ang lupa yun na ang Kaniyang pangalan, sabi ng Biblia. Kaya ang Panginoong Hesukristo, nung magturo sa mga apostol, basahin natin ang Mateo 6:9

Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo.

O, alin ang pangalan? Eh di yung Ama. Yun nga ang ipinapasamba ni Kristo eh, kaya kung mananalangin ka, ang itatawag mo sa Kaniya, hindi Jehovah, hindi El Shaddai, ang itatawag mo sa Kaniya, Ama namin. Ngayon, pinipilosopiya yan ng pastor ni Jehovah eh. Aba, ika, yung Ama, hindi proper noun yun, yun ika eh common noun. Kaya ika, halimbawa yung tatay mo ika Soriano, ano ba ika pangalan ng tatay mo? Ang sabi ko, eh ang pangalan ng tatay ko, Triunfo. O eh kaya may pangalan siya ika, Triunfo. Hindi ang pangalan Niya tatay. Eh sabi ko naman sa kaniya, napahiya yung ministro ng Saksi ni Jehovah eh. Tama ang pangalan ng tatay mo Pedro, sabi ko. Pero pag ang tumatawag eh anak, tinatawag mo bang Pedro ang tatay mo? Meron ka bang narinig na ang anak eh, ang tatay niya’y pangalan ay Pedro, nung tawagin niya, Pedro halika nga. Meron bang ganon? Siyempre pag anak ka ang tawag mo sa tatay mo, tatay, o kaya eh itay. Yan. O kaya eh papa, o kaya eh daddy. O kaya eh ama. O, di ba? Kasi, pagka anak ang tumatawag, ang ginagamit mo yung pangalan Niyang kayong lang dalawa ang nagkakaintindihan. Eh kasi, kayo lang dalawa ang mag-ama eh. Ang ibig ko lang ipakita, kapatid, yung Saksi ni Jehovah, pinipilit ang pangalan daw ng Dios ay Jehovah. Sabi ko, kung ikaw ay may galang na anak, hindi mo tatawagin ang tatay mo sa kaniyang pangalang personal. Ang itatawag mo sa kaniya, ama o kaya tatay o kaya itay. Yun ang nasa Biblia. Kaya yung Ama sa langit, ang tawag ng mga Kristiano ron, Ama. Hindi natin Siya tatawaging Jehovah o El Shaddai o El Shalom, o kung anu-anong mga pinagtatatawag ngayon nila Mike Velarde saka nila Padre Geneva ba yon? Kung anu-anong pinaglalagay na pangalan. Kung talagang mga anak kayo ng Dios, ang dapat nyong itawag, Ama. Yun ang Kaniyang pangalan mula pa nang walang pasimula. Basahin natin uli ang Isaias 63:16, Sister Luz –

Sapagka’t ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel: ikaw, Oh Panginoon, ay aming Ama, aming Manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan.

Yan. Kaya yung pangalang Ama, yun ang wala pang simula pangalan Niya na yon. Tingnan mo si Kristo, kahit kelan Siyang magsalita, makipag-usap sa Ama, ang tawag Niya, Ama. O kita mo na? Hindi Siya gumamit kahit minsan ng Jehovah, basta’t sabi Niya lagi, Ama, Ama, Ama, Ama, Ama. Alam mo tinawag Niya lang sa ibang pangalan ang Dios, nung Siya’y nasa krus. Hindi na Siya bilang Anak ng Dios, kundi kumakatawan Siyang ransom, kumakatawan Siyang manunubos. Ang tawag Niya, Eli, Eli, lama sabachthani? sabi Niya sa Ama. Kasi hindi na Siya kumakatawan bilang Anak ng Dios noon, kumakatawan Siya bilang ransom, o bilang biktima para tubusin ang sangkatauhan. Kaya hindi Niya tinawag na Ama ron, ang tawag Niya, Eli, Eli, lama sabachthani? Dios ko, Dios ko, bakit mo Ako pinabayaan? Hindi na kasi Siya kumakatawan bilang Anak ng Dios, kumakatawan Siya non sa mga taong makasalanan na Kaniyang tinutubos dun sa krus. Pero kahit kailan, sa Kaniyang buong panahon ng buhay sa lupa, ang tawag Niya sa Dios, Ama, sapagka’t yun ang Kaniyang pangalan mula nang walang pasimula. Sana naunawaan mo kapatid.

Ang Dating Daan Bible Exposition
November 6, 2008, ADD Convention Center, Apalit, Pampanga, Philippines

Tanong: Magandang gabi po. Ako po ay sumadya at pumunta po rito dahil ako po ay nag-aral sa Bible School. Ako po ay three years sa Bible School, at napag-aralan po namin, at itinuro po ito ng propesor ng born again o Assembly of God, ang composition po ng tao ay tatlo: katawan, kaluluwa at espiritu. Ngayon, hindi ko po maunawaan sapagkat ang sabi nung propesor po namin na ang galing sa Dios ay hindi na Niya parurusahan. Di po ba’t ang espiritu ay galing sa Dios? Di po ba’t ang hininga ay galing sa Dios? Ang tanong ko po ito: kasama bang parurusahan ng Dios yon, kasama ng katawan at ng kaluluwa na parurusahan yung espiritu? Yon po ang katanungan ko po.

Bro. Eli Soriano: Para maintindihan mo kapatid, basahin natin sa Biblia ang sagot. Alin ba ang parurusahan sa parusahan? Sa Mateo 10:28, ganito ang ating mababasa –

At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuwa’t hindi nangakakapatay sa kaluluwa: kundi bagkus ang katakutan ninyo’y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno.

Ayon. Alam mo, ang dadalhin sa impyerno, katawan at kaluluwa, ang sabi ng Biblia. Kaya po, parurusahan yon. Huwag kayong maniwalang ang espiritu hindi paparusahan. Kasi, hindi ba si satanas eh espiritu? Ang mga anghel, espiritu. Paparusahan sila eh. Basahin natin. Ang mga anghel espiritu eh. Sa Hebreo 1:7, 14

At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy:

Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan?

Yung mga anghel wika ginagawa Niyang parang hangin. Eh ano ba yung ibig sabihin non? Ang sabi sa Hebreo 1:14, hindi baga lahat ng anghel, mga espiritung tagapaglingkod? Kaya ang mga anghel po, espiritu yan. Ngayon, si satanas espiritu rin po yun. Hindi naman tao yun, hindi naman laman at buto. Pero si satanas pati yung mga anghel niya, paparusahan yon. Pakinggan nyo sa Mateo 25:41

Kung magkagayo’y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel:

Ayon. Ang apoy na walang hanggan, yung parusahan sa impyerno, inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Kaya ang espiritu po, paparusahan din. Kasi espiritu si satanas, espiritu rin naman yung mga anghel. Ewan ko kung saan kinuha nung inyong pastor na nagturo sa inyo na ang espiritu ay hindi paparusahan. Ang mga anghel po’t si satanas paparusahan. Eh espiritu po si satanas at saka ang mga anghel. Katunayang yang mga demonyo, mga espiritu yan, Apocalipsis 16:14, Sister Luz –

Sapagka’t sila’y mga espiritu ng mga demonio, na nagsisigawa ng mga tanda…

Nakita nyo, yang mga demonyo, mga espiritu yan. Eh paparusahan ng Dios yan eh. O, de pinaparusahan ang espiritu. Kaya ang sabi ng Assembly of God sa inyo, ang espiritu hindi pinaparusahan, mali po yun. Malaking panloloko sa inyo yon. Sayang yung tatlong taon nyo, natutunan nyo mali sa inyong Bible School na pinuntahan.

Ngayon ganito, eh alin ang hindi paparusahan sa tao? Alam nyo, ang tao po, meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa. Pero, binibigyan tayo ng Dios ng espiritu, sinusugo sa ating mga puso ang isang Banal na Espiritu. Pagka ikaw ay lumiko at gumawa ka ng masama, aalisin uli ng Dios yung espiritung bigay Niya, yun po yung Banal na Espiritu, aalisin sa’yo. Baka kaya nagkamali yung pastor nyo, akala niya yung espiritu mo ang hindi paparusahan. Ang hindi paparusahan yung espiritung bigay ng Dios sa atin, kasi pag tayo po ay naglingkod sa Dios, binibigyan po tayo ng espiritu eh. Awit 51:10, kapatid na Luz –

Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, Oh Dios; at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko.

Merong ibinigay na espiritu ang Dios sa isang taong maglilingkod sa Kaniya. Bibigyan ka Niya ng espiritu sa loob mo. Ilalagay Niya sa puso mo. Pakinggan nyo sa I Pedro 3:4

Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritung maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Dios.

Meron pong ibinibigay ang Dios na espiritu sa ating puso pagka tayo’y naglilingkod sa Kaniya. At yun, ang tawag ng Biblia ay Banal na Espiritu. Yun po, inilalakip ng Dios sa espiritung nasa atin. Kasi tayong mga tao, may espiritu rin tayo. Ang tawag po ng Biblia ron, espiritu ng tao. Yun atin pong espiritu, nilalakipan ng Dios ng espiritung galing sa Kaniya para tayo ay matulungang gumawa ng kabutihan. Pakinggan nyo sa Roma 8:16, ganito ang ating mababasa –

Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo’y mga anak ng Dios:

Tingnan nyo, dalawa po ang espiritu dyan sa talata na yan eh, espiritu natin at saka yung Espiritung galing sa Dios. Yung Espiritu na galing sa Dios ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu; so dalawang espiritu po yan, isang galing sa Dios, isang espiritu ng tao. Yung galing sa Dios, pag ikaw po ay lumiko at ikaw ay gumawa ng masama, babawiin ng Dios yung espiritu na yon. Basahin ulit natin ang Awit 51:10-11

Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, Oh Dios; at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko.

Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan; at huwag mong bawiin ang iyong santong Espiritu sa akin.

Binabawi po ng Dios yon eh, yung ibinigay sa’yong Espiritu. Pag ikaw ay gumawa ng mabibigat na kasalanan, aalisin ng Dios yung Banal na Espiritu sa iyong puso. Yun ang espiritung hindi paparusahan, yung ibinibigay ng Dios sa isang lingkod Niya. Pero, para sabihing ang espiritu hindi paparusahan, mali po yon. Kung meron mang espiritung hindi paparusahan, yung espiritung ibinibigay ng Dios sa Kaniyang lingkod. Pero pag ikaw po ay lumiko, aalisin ng Dios yon, babawiin. Kaya nga nung magkasala si David, sabi ni David sa Dios, huwag Mong bawiin ang Iyong Espiritung santo sa akin. Bakit? Eh kasi, pwedeng bawiin ng Dios yon pagka ikaw ay nalugmok ng nalugmok sa kasalanan. Binabawi uli ng Dios yon. Inaalis yon sa tao, kapatid. Tapos, paparusahan ka.

Sana naunawaan ninyo kapatid na sa tao may dalawang espiritu, espiritu ng tao at saka espiritung ibinibigay ng Dios. Ngayon pag nagkasala ka ng mabigat, at sinasadya mo, aalisin sa’yo ng Dios yung Espiritung Banal na binigay sa’yo, para hindi maparusahan yon. Pero ikaw na tao, kasama yung espiritu mo pati kaluluwa mo, kasamang ibubulid sa impyerno. Yun po ang nasa Biblia, kapatid.

Ang Dating Daan Bible Exposition
November 6, 2008, ADD Convention Center, Apalit, Pampanga, Philippines

Categories