Posted by: Patrick Lim | March 30, 2009

Kasama bang parurusahan ng Dios ang espiritu, kasama ng katawan at ng kaluluwa?

Tanong: Magandang gabi po. Ako po ay sumadya at pumunta po rito dahil ako po ay nag-aral sa Bible School. Ako po ay three years sa Bible School, at napag-aralan po namin, at itinuro po ito ng propesor ng born again o Assembly of God, ang composition po ng tao ay tatlo: katawan, kaluluwa at espiritu. Ngayon, hindi ko po maunawaan sapagkat ang sabi nung propesor po namin na ang galing sa Dios ay hindi na Niya parurusahan. Di po ba’t ang espiritu ay galing sa Dios? Di po ba’t ang hininga ay galing sa Dios? Ang tanong ko po ito: kasama bang parurusahan ng Dios yon, kasama ng katawan at ng kaluluwa na parurusahan yung espiritu? Yon po ang katanungan ko po.

Bro. Eli Soriano: Para maintindihan mo kapatid, basahin natin sa Biblia ang sagot. Alin ba ang parurusahan sa parusahan? Sa Mateo 10:28, ganito ang ating mababasa –

At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuwa’t hindi nangakakapatay sa kaluluwa: kundi bagkus ang katakutan ninyo’y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno.

Ayon. Alam mo, ang dadalhin sa impyerno, katawan at kaluluwa, ang sabi ng Biblia. Kaya po, parurusahan yon. Huwag kayong maniwalang ang espiritu hindi paparusahan. Kasi, hindi ba si satanas eh espiritu? Ang mga anghel, espiritu. Paparusahan sila eh. Basahin natin. Ang mga anghel espiritu eh. Sa Hebreo 1:7, 14

At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy:

Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan?

Yung mga anghel wika ginagawa Niyang parang hangin. Eh ano ba yung ibig sabihin non? Ang sabi sa Hebreo 1:14, hindi baga lahat ng anghel, mga espiritung tagapaglingkod? Kaya ang mga anghel po, espiritu yan. Ngayon, si satanas espiritu rin po yun. Hindi naman tao yun, hindi naman laman at buto. Pero si satanas pati yung mga anghel niya, paparusahan yon. Pakinggan nyo sa Mateo 25:41

Kung magkagayo’y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel:

Ayon. Ang apoy na walang hanggan, yung parusahan sa impyerno, inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Kaya ang espiritu po, paparusahan din. Kasi espiritu si satanas, espiritu rin naman yung mga anghel. Ewan ko kung saan kinuha nung inyong pastor na nagturo sa inyo na ang espiritu ay hindi paparusahan. Ang mga anghel po’t si satanas paparusahan. Eh espiritu po si satanas at saka ang mga anghel. Katunayang yang mga demonyo, mga espiritu yan, Apocalipsis 16:14, Sister Luz –

Sapagka’t sila’y mga espiritu ng mga demonio, na nagsisigawa ng mga tanda…

Nakita nyo, yang mga demonyo, mga espiritu yan. Eh paparusahan ng Dios yan eh. O, de pinaparusahan ang espiritu. Kaya ang sabi ng Assembly of God sa inyo, ang espiritu hindi pinaparusahan, mali po yun. Malaking panloloko sa inyo yon. Sayang yung tatlong taon nyo, natutunan nyo mali sa inyong Bible School na pinuntahan.

Ngayon ganito, eh alin ang hindi paparusahan sa tao? Alam nyo, ang tao po, meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa. Pero, binibigyan tayo ng Dios ng espiritu, sinusugo sa ating mga puso ang isang Banal na Espiritu. Pagka ikaw ay lumiko at gumawa ka ng masama, aalisin uli ng Dios yung espiritung bigay Niya, yun po yung Banal na Espiritu, aalisin sa’yo. Baka kaya nagkamali yung pastor nyo, akala niya yung espiritu mo ang hindi paparusahan. Ang hindi paparusahan yung espiritung bigay ng Dios sa atin, kasi pag tayo po ay naglingkod sa Dios, binibigyan po tayo ng espiritu eh. Awit 51:10, kapatid na Luz –

Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, Oh Dios; at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko.

Merong ibinigay na espiritu ang Dios sa isang taong maglilingkod sa Kaniya. Bibigyan ka Niya ng espiritu sa loob mo. Ilalagay Niya sa puso mo. Pakinggan nyo sa I Pedro 3:4

Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritung maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Dios.

Meron pong ibinibigay ang Dios na espiritu sa ating puso pagka tayo’y naglilingkod sa Kaniya. At yun, ang tawag ng Biblia ay Banal na Espiritu. Yun po, inilalakip ng Dios sa espiritung nasa atin. Kasi tayong mga tao, may espiritu rin tayo. Ang tawag po ng Biblia ron, espiritu ng tao. Yun atin pong espiritu, nilalakipan ng Dios ng espiritung galing sa Kaniya para tayo ay matulungang gumawa ng kabutihan. Pakinggan nyo sa Roma 8:16, ganito ang ating mababasa –

Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo’y mga anak ng Dios:

Tingnan nyo, dalawa po ang espiritu dyan sa talata na yan eh, espiritu natin at saka yung Espiritung galing sa Dios. Yung Espiritu na galing sa Dios ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu; so dalawang espiritu po yan, isang galing sa Dios, isang espiritu ng tao. Yung galing sa Dios, pag ikaw po ay lumiko at ikaw ay gumawa ng masama, babawiin ng Dios yung espiritu na yon. Basahin ulit natin ang Awit 51:10-11

Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, Oh Dios; at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko.

Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan; at huwag mong bawiin ang iyong santong Espiritu sa akin.

Binabawi po ng Dios yon eh, yung ibinigay sa’yong Espiritu. Pag ikaw ay gumawa ng mabibigat na kasalanan, aalisin ng Dios yung Banal na Espiritu sa iyong puso. Yun ang espiritung hindi paparusahan, yung ibinibigay ng Dios sa isang lingkod Niya. Pero, para sabihing ang espiritu hindi paparusahan, mali po yon. Kung meron mang espiritung hindi paparusahan, yung espiritung ibinibigay ng Dios sa Kaniyang lingkod. Pero pag ikaw po ay lumiko, aalisin ng Dios yon, babawiin. Kaya nga nung magkasala si David, sabi ni David sa Dios, huwag Mong bawiin ang Iyong Espiritung santo sa akin. Bakit? Eh kasi, pwedeng bawiin ng Dios yon pagka ikaw ay nalugmok ng nalugmok sa kasalanan. Binabawi uli ng Dios yon. Inaalis yon sa tao, kapatid. Tapos, paparusahan ka.

Sana naunawaan ninyo kapatid na sa tao may dalawang espiritu, espiritu ng tao at saka espiritung ibinibigay ng Dios. Ngayon pag nagkasala ka ng mabigat, at sinasadya mo, aalisin sa’yo ng Dios yung Espiritung Banal na binigay sa’yo, para hindi maparusahan yon. Pero ikaw na tao, kasama yung espiritu mo pati kaluluwa mo, kasamang ibubulid sa impyerno. Yun po ang nasa Biblia, kapatid.

Ang Dating Daan Bible Exposition
November 6, 2008, ADD Convention Center, Apalit, Pampanga, Philippines

Advertisements

Responses

  1. […] …read more Tags: Ang Dating Daan, Assembly of God, Bible Exposition, Bible School, born again, Church of God, Eli Soriano, Eliseo Soriano, Members Church of God International, The Old Path […]

  2. […] …read more Tags: Ang Dating Daan, Ask The Seer, Assembly of God, Bible Exposition, body and soul, Church of God, Eli Soriano, Eliseo Soriano, Holy Spirit, lake of fire, Members Church of God International, soul, spirit, The Old Path […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: