Posted by: Patrick Lim | April 7, 2009

Bakit ang mga hindi nananampalataya ang siyang pinagpapala, at ang mga sumasampalataya naman ay lalong nalulugmok sa hirap?

Tanong: Bakit po ang mga hindi nananampalataya ang siyang pinagpapala, at ang mga sumasampalataya naman ay lalong nalulugmok sa hirap?

Bro. Eli Soriano: Alam nyo, kapatid, dapat naiintindihan nyo po yung salitang “pagpapala ng Dios”. Hindi naman po ang pagpapala ng Dios eh marami kang pera. Hindi po. Ang pagpapala po ng Dios sa talagang kanyang kahulugan, basahin natin ang Mateo 25:32, Sister Luz.

At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa: at sila’y pagbubukdinbukdin niya na gaya ng pagbubukodbukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing;

At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapuwa’t sa kaliwa ang mga kambing.

Kung magkagayo’y sasabihin ng Hari sa nangasa kaniyang kanan, Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan:

Ayan. Ang kahulugan po talaga ng pagpapala, yung magmamana ka ng kaharian ng Dios. Hindi yung marami kang pera rito sa lupa, mayaman ka, hindi po yun ang pagpapala eh. Ang tunay na kahulugan ng pagpapala, yung pagdating ng paghuhukom, pagmamanahin ka ng Dios ng buhay na walang hanggan. Dito po sa lupa, kahit mahirap ka, masasabing pinagpapala ka ng Dios. Halimbawa, kapatid, meron akong kilala, mayaman, may-ari ng ice cream factory. May-ari ng mga ice cream, yung pinakamasarap na ice cream. Pero alam nyo, hindi siya makakain ng ice cream. Sa yaman niya na yon, yung kanyang produkto di niya makain dahil may diabetes siya. Putol na ang paa. Bawal nang kumain ng ice cream. Eh, merong mahirap, walang pera, o tapos eh bihirang makakita ng masarap na ice cream, eh minsan naanyayahan sa handaan sa kasal, naku lumantak ng isang galong ice cream. O, sino ngayon ang mas maganda, yung may pabrika ng ice cream pero di ka makakain ng ice cream, o yung mahirap na walang pabrika ng ice cream pero pagka may ice cream pwedeng kumain kahit isang galon? E di mas maganda na yung mahirap. Parang yung isang may-ari ng isang malaking pabrika ng sapatos dyan sa atin na may diabetes din. Naputulan ng paa. Naku, eh gaganda nung sapatos niya, ang titibay. Eh, kaso wala na siyang paa, hindi siya makapagsuot ng sapatos, dahil wala na siyang paa. May pabrika siya ng sapatos. Eh yun namang mahirap walang pambili ng sapatos, ang tsinelas niya hindi pa magkapareho, yung isa kulay pula, yung isa kulay berde dahil napulot lang niya. Alin ang gusto nyo, may paa kayo wala kayong sapatos, may sapatos kayo wala kayong paa? Hindi ba mas maganda yung meron kang paa na walang sapatos, kaysa yung may sapatos ka wala ka namang paa? Kaya ang pagpapala po kapatid, hindi nasusukat sa dami ng pera o sa dami ng kayamanan. Basahin natin ang Lucas 12:15, Sister Luz.

At sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo, at kayo’y mangagingat sa lahat ng kasakiman: sapagka’t ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya.

Ayon. Hindi naman po pala ang buhay ng tao ay dahil sa kasaganaan ng tinatangkilik niya. Hindi naman como maraming-marami kang pera, eh mabubuhay ka na. Eh, meron pong tao walang pera nabubuhay. Merong tao maraming pera namamatay. Kasi ang buhay ng tao, ang sabi ng Panginoon, ay hindi naman sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kaya po hindi ang batayan ng pagpapala ng Dios ay yung mga mayayaman sila, o marami silang pera, napakarami nilang pera. Hindi po yun ang batayan. Miski nga yung sa espirituwal hindi rin yon ang batayan eh. Pakinggan nyo sa I Corinto 1:26, kapatid na Luz.

Sapagka’t masdan ninyo ang sa inyo’y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag:

Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas;

At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga:

Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios.

Nakita nyo po, kapatid? Mas pinipili nga ng Dios yung mahihirap eh. So, hindi po ang ibig sabihin como mahirap ka hindi ka na pinagpala, at como mayaman ka naman pinagpala ka. Alam nyo yang mayayaman, lalo na yung sa kanyang kayamanan ay hindi na siya marunong kumilala at makaalala sa Dios, yun ang kaawa-awa pagdating ng araw. Basahin natin ang Lucas 6:21.

Mapapalad kayong nangagugutom ngayon: sapagka’t kayo’y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagka’t kayo’y magsisitawa.

Mapapalad kayo kung kayo’y kapootan ng mga tao, at kung kayo’y ihiwalay nila, at kayo’y alimurahin, at itakuwil ang inyong pangalan na tila masasama, dahil sa Anak ng tao.

Mangagalak kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan; sapagka’t narito, ang ganti sa inyo’y malaki sa langit; sapagka’t sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta.

Datapuwa’t sa aba ninyong mayayaman! sapagka’t tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan.

Sa aba ninyo mga busog ngayon! sapagka’t kayo’y mangagugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon! sapagka’t kayo’y magsisitaghoy at magsisitangis.

Nakita mo, kapatid? Hindi po batayan yang mayaman ka ngayon, eh pinagpapala ka na ng Dios. Ang tunay na kahulugan po kasi ng pagpapala, dun sa katapusan ay pamamanahan ka ng Dios ng buhay na walang hanggan at ng Kaniyang kaharian. Pero kung halimbawa mayaman ka naman ngayon, hindi ka naman naglilingkod sa Dios, sa aba ninyo, ika, kayong mga nabubusog ngayon, magugutom kayo. Sa aba nyong mayayaman, tinanggap nyo na ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyo kung kayo eh tawa ng tawa ngayon, at kayo’y magsisitaghoy at magsisitangis. Yun po ang sabi ng Biblia, kapatid. Kaya masasabi ko sa inyo, yung paniniwala nyo na para bang kung sino pa yung masasama, yun pa ang pinagpapala ng Dios, hindi po totoo yon. Pagdating ng araw yang masasama parurusahan po yan. Kahit na napakayaman nila, napakamakapangyarihan nila ngayon, eh dadating po ang araw, pagdating ng araw, hindi naman natin gusto yun, mga kababayan, pero sila ang may gusto non eh, na magpakasama sila, kaya bahala na po ang Dios sa kanila. Yun po ang sagot ko sa inyo, kapatid.

Ang Dating Daan Bible Exposition
November 6, 2008, ADD Convention Center, Apalit, Pampanga, Philippines

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: