Posted by: Patrick Lim | April 7, 2009

Totoo bang may kaharian ng Dios? Ano ang gawain ng maliligtas doon?

Tanong: Magandang gabi rin po. Itatanong ko lang po, totoo po bang may kaharian ng Dios? Ano ang gawain ng maliligtas doon? Ayon lang po.

Bro. Eli Soriano: Oo, may kaharian ang Dios sa langit. Darating nga yon eh. Yung kaharian ng Dios, pagdating ng panahon, ang tao na maliligtas dadalhin sa kaharian ng Dios. Ang tanong mo, ano ang gawain ng mga tao sa kaharian ng Dios? Basahin natin Sister Luz ang Apocalipsis 5:7-9, 14

At siya’y lumapit, at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan.

At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawangpu’t apat na matatanda ay nangagpatirapa sa harapan ng Cordero, na ang bawa’t isa’y may alpa, at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal.

At sila’y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka’t ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng iyong dugo ang mga tao sa bawa’t angkan, at wika, at bayan, at bansa.

At ang apat na nilalang na buhay ay nagsabi, Siya nawa. At ang matatanda ay nangagpatirapa at nangagsisamba.

Ayan. Isang gawain dun sa kaharian ng Dios, sa Kaniyang luklukan, sinasamba Siya nung mga taong magiging dapat sa Kaniya saka nung mga espiritung nandun sa langit, sinasamba Siya. Isa yun sa gawain yung pagsamba sa Dios. Actually doon sa langit may pagpupuri doon sa Dios na walang katigil-tigil. Basahin natin yung Apocalipsis 4:8-11, Sister Luz –

At ang apat na nilalang na buhay, na may anim na pakpak bawa’t isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob; at sila’y walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, Banal, banal, banal, ang Panginoong Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating.

At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri, at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan kailan man,

Ang dalawangpu’t apat na matatanda ay mangagpapatirapa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan, at mangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan kailan man, at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi,

Marapat ka, Oh Panginoon namin at Dios namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan: sapagka’t nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw, at nangalikha.

Ayan. Kaya ang palaging nangyayari sa langit, sa kaharian ng Dios, yung pagpupuri ng mga tao, ng mga espiritu sa Dios at yung pagsamba nila sa Dios. Yun ang main activity dun sa langit, kapatid eh. Nakikita mo rito sa lupa, marami tayong ginagawa dahil nabubuhay tayo, di ba? Eh ang buhay dito may limit lang eh. Minsan mabubuhay ka pitongpung taon, walongpu, isang daan, sobra sa isang daan bihira mo ng maabot yun eh. Eh dun sa loob ng mga taon na yun maraming kang ginagawa rito no, eh doon sa langit wala ng kamatayan na ron eh, kaya lalo kang mas maraming pwedeng magawa ron ayon sa kalooban ng Dios. Pakinggan mo ang magiging kalagayan sa langit. Sa Apocalipsis 21:4

At papahirin niya ang bawa’t luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na.

Ayon. Ibig sabihin doon wala ng kahit anong problema. Wala na lahat na nararanasan ng tao sa lupa. Kaya doon, maligaya kang nagpupuri sa Dios, sumasamba sa Dios, umaawit, maraming bagay na pwedeng magawa ron na hindi naman lahat naisulat na sa Biblia. Dun na lang natin malalaman yung iba. Basahin yung I Corinto 2:9, kapatid na Luz –

Datapuwa’t gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya.

Ayon. May nakahandang sorpresa and Dios dun eh. Pero meron na tayong alam na iba. Halimbawa, wala ng hirap dun, wala ng luha, wala ng kahit ano pang mga nararanasan natin sa mundo ngayon, pero bukod dun meron pang sinasabing mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao, yung ang mga bagay na inihanda ng Dios sa mga nagsisiibig sa Kaniya. Ibig sabihin may mga sorpresa ang Dios dun eh, kapatid. Para bang, yung isang mahal mong tao, minsan sinosorpresa mo para maging maligayang maligaya siya, di ba? Ganon. Ang Dios meron ding mga sorpresa na hindi pa natin alam ngayon, pero pagdating don malalaman mo, kaya kailangan makarating ka ron. Yun ang dapat nating gawin.

Ang Dating Daan Bible Exposition
November 6, 2008, ADD Convention Center, Apalit, Pampanga, Philippines

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: