Posted by: Patrick Lim | April 9, 2009

Sa Members Church of God International, meron bang tinatawag na “lay hands”?

Tanong: Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Bro. Eli. Ang gusto lang pong itanong ay tungkol sa pagle-lay hands. Sa iglesia po namin, meron po kasing tinatawag na “lay hands”. Bilang pananampalataya po, yung pastor po, nile-lay hands po niya yung isang mananampalatayang may sakit, at ito po ay gumagaling at napupuspos ng Banal na Espiritu. Dito po ba sa iglesiang ito, meron po bang tinatawag na “lay hands”?

Bro. Eli Soriano: Alam nyo, kapatid, yung laying of hands ay pasimula nung aral ni Cristo yan. Nung nag-uumpisang mangaral si Cristo, yun ang Kaniyang paraan para yung mga tao ay pagalingin. Pero alam nyo, kapatid, ano, iba po si Cristo kaysa sa iba pa. Iba po si cristo. Alam nyo kung bakit iba si Cristo? Kilala Niya yung nile-lay hands Niya. Kilala Niya kasi ang lahat ng tao. Basahin po natin sa Juan 2:24.

Datapuwa’t si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka’t nakikilala niya ang lahat ng mga tao,

Siguro naman naniniwala kayo na si Cristo ay Dios at nakikilala Niya ang lahat ng tao. So iba Siya kaysa sa atin. Eh ako po hindi ako basta lay hands ng lay hands, kasi alam nyo bawal ng Biblia yan sa ministro. Basahin natin ang I Timoteo 5:22

Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba: ingatan mong malinis ang iyong sarili.

Ayon. Sabi po sa English dyan –

Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men’s sins: keep thyself pure.

Bawal po ni Cristo sa isang ministro Niya na basta patong ka ng patong ng kamay, kasi madadamay ka sa kasalanan nung mga taong masama. Hindi mo naman kilala kung sino lahat yan. Si Cristo, okay lang eh, magpatong Siya ng magpatong ng kamay kasi kilala Niya agad yung papatungan Niya ng kamay paglapit pa lang sa Kaniya. Eh sa mga ministro, na hindi mo naman nakikita yung puso ng tao, hindi mo alam kung sinong klaseng tao ito. Kaya ang tagubilin ng apostol na si Pablo, nung nakapanhik na sa langit si Cristo, huwag kang basta magpapatong ng kamay. At ang sabi niya sa mga Hebreo, na mga naunang pinangaralan ni Cristo, pakinggan nyo sa Hebreo 6:1-2

Kaya’t tayo’y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo…

Nung panahon ng mga apostol na si Pablo, sabi niya sa mga Hebreo, yung unang pinangaralan ni Cristo, Tumigil na ika tayo ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo. Meron po kasing unang simulain eh, kagaya nga nung, basahin natin yung mga unang simulain ng aral ni Cristo na titigilan na natin sa panahon ng mga apostol. Basahin po natin kung anong aral yon. Sa Hebreo 6:2

Ng aral na tungkol sa mga paglilinis, at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan.

Nakita nyo po? Pinapatigilan na sa atin yan eh. Nung dumating yung panahon ni San Pablo, Tumigil na ika tayo ng pagsasalita ng mga unang simulain ng mga aral ni Cristo, kagaya ng aral sa pagpapatong ng kamay, paglilinis, pagkabuhay na mag-uli. Kaya nga ngayon hindi na ibinigay ni Cristo yung karapatang bumuhay ka pa mag-uli eh. Sa panahon lang yon nung nandito Siya sa lupa. Pero nung pumanhik Siya sa langit, wala na Siyang binigyan ng karapatang bumuhay pa muli ng mga patay. Eh tingnan nyo mga pastor nyo ngayon, kunwari eh meron daw silang kapangyarihan. Eh ba’t hindi sila nakakabuhay ng patay? Ha? Sasabihin gumagaling, eh bakit yung naka-wheel chair eh umuwi naka-wheel chair pa rin? Di ba? Kung minsan merong gumaling, sakit ng ulo, naalis yung sakit sa rayuma, pero bakit yung sakit na matitindi hindi maalis? Bakit? Bakit yung mga lumpo hindi mapalakad kagaya nung ginawa ni Cristo? Kasi itong mga pastor ngayon, mga peke! Mga peke! Hindi naman talagang totoong may kapangyarihan sila. Nagpapakunawari lang sila. At ang isang hindi nila naiintindihan, yang pagpapatong ng kamay. Na yan, nung panahon ni San Pablo, pinapatigilan na. Kasi hindi mo naman alam ang mga tao, kung sino-sinong mga tao yan, madadamay ka pa sa kasalanan ng iba. Ulitin natin ang I Timoteo 5:22, kapatid na Luz –

Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba: ingatan mong malinis ang iyong sarili.

Nakita nyo po? Huwag mong ipatong na madalian ang iyong kamay, huwag kang patong ng patong ng kamay, sabi ni Pablo kay Timoteo. Kasi, hindi nga natin alam kung sino yung mga pinapatungan mo ng kamay eh. Kaya nga ang mga iglesia ngayon nagiging salaula. Kung sino-sino pinapatungan ng kamay, pati yung pastor sumasama, nadadamay siya dun sa mga pinapatungan niya ng kamay. Kaya si San Pablo nagbilin kay Timoteo, huwag ka basta magpapatong ng kamay. Tigilan na natin yang pasimulang aral ni Cristo: pagpapatong ng kamay, pagbuhay ng mga patay, tigilan na natin yan, sabi ni San Pablo. Kasi iba na po ang ating dispensasyon ngayon kaysa sa dispensasyon ng Panginoong Hesus. Ang katunayan, wala na ngang nakagawa nung ginawa ng mga unang apostol eh. Mga may ketong, lumilinis; mga patay, binubuhay; mga bulag, nakakakita. Eh dito sa’tin wala namang nakapagpadilat ng bulag kahit isa eh. Yung sinasabi nung araw ni Almeda, marami ikang mga bulag nadilat. Eh bakit yung miyembro nila eh, bulag eh, nung nanggaling sa kanila bulag, eh lumipat sa’min bulag pa rin? O di ba? Kaya masasabi ko kapatid, yan ay panliligaw na lang sa kapuwa tao. Paasahin mo sa hindi naman totoo. Na papaasahin mo, mabubuhay pa sa patay, o gagaling. Eh alam nyo yang pagpapagaling ng sakit, nasa Panginoong Dios yan, wala sa pagpapatong ng kamay yan. Nung panahon ni Cristo, kaya Siya nagpapatong ng kamay, kilala Niya ang pinapatungan Niya ng kamay. Pero ngayon, manalangin ka, kung kailangan kang gumaling, pagagalingin ka ng Dios eh. Kahit hindi ka pinatungan ng kamay eh. Ang katunayan, merong mga kasama si Pablo, hindi niya pinapatungan ng kamay, eh may sakit. Pero hindi niya pinapatungan ng kamay. Hinahatulan niya kung ano gagawin. Basahin natin ang I Timoteo 5:23, kapatid na Luz –

Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit.

O, eh kung talagang patong ng patong ng kamay pag may sakit, bakit hahatulan ni Pablo si Timoteo na gumamit ka ng kaunting alak, huwag puro tubig, kasi madalas yung sakit mo sa sikmura. Kita nyo? Eh pinatungan nya ba ng kamay si Timoteo para dun sa sikmura? Hindi naman eh. Pinagagamit nya ng kaunting alak, pinapahalo niya sa tubig, para yung sikmura ni Timoteo, laging mahapdi, laging… gumaling. So nagpapayo siya ng gamot. Ang katunayan, hindi lahat ng may sakit eh pinapatungan ng kamay, basahin natin ang II Timoteo 4:20, kapatid na Luz –

Si Erasto ay natira sa Corinto; datapuwa’t si Trofimo ay iniwan kong may-sakit sa Mileto.

Kita nyo? May sakit si Trofimo nung iwan ko sa Mileto. Kasi may sakit na kailangan ng panahon para gumaling. Hindi naman na puro magic na patong ng kamay, hindi! Kalokohan lang ng mga pastor ngayon yon eh. Eh si Pablo nga eh, iniwan niya si Trofimo, may-sakit. Hindi nya minagic. Eh mga pastor ngayon kala mo puro magic eh. Papatungan ng kamay, “Wala na! Tanggal na!” Tapos, “Lundag! Lundag!” Eh kung minsan naman niloloko mga tao. May kasabwat, kunwari pilay, tapos eh, pagka ika pinatungan na kita ng kamay maglulukso ka. Eh huling-huli yan eh! Nahuli na po yan. Si Benny Hinn? Nahuli na yan! Nakuhanan ng camera yang mga taktika nila. At saka si ano? Sino pa yung isa na nahuli? Pinainan ng camera eh, meron palang mga binabayaran. Kaya, naku, mga kababayan, tigilan na natin yan, ang mas mahalaga yung aral. Kahit na lumpo ka, pag naging dapat ka sa Dios, doon maaalis ang pagka-lumpo mo. Kahit duling ka’t kahit bulag. Ang kailangan ngayon maituro sa tao yung aral na totoo para makasunod sa Dios. Kasi pagdating ng pagkabuhay na mag-uli, aalisin ng Dios lahat ng deficiency ng tao na yan. Basahin natin ang I Corinto 15:51-54, Sister Luz –

Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni’t tayong lahat ay babaguhin,

Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo’y babaguhin.

Sapagka’t kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan.

Datapuwa’t pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan.

Nakita nyo na, kapatid? Darating ang araw, ire-repair ng Dios lahat yan. Papalitan nga itong ating katawan kung magiging dapat tayo sa Dios, papalitan yan ng walang kasiraan. Kaya ngayon, ang kailangan ng tao ngayon makasunod sa Dios. Kahit bulag ka, kahit duling ka, kahit pipi ka, kahit lumpo ka, makasunod ka sa Dios. At pagdating ng araw, saka ka na lang bibigyan ni Cristo ng ibang panibagong katawan. Pero para paniwalain natin ang tao ngayon na kagaya ng ginawa ni Cristo, eh tutularan mo, eh wala namang nakakabuhay ng patay ngayon kahit sino eh. Tingnan nyo nga si Almeda nung araw. Sabi bumubuhay daw sila ng patay. Eh bakit yung asawa nya eh nung nadulas, namatay hindi niya nabuhay. Yung anak niya nagkaron ng pulmonya, namatay hindi niya nabuhay. Nung pumunta siya sa Mindanao, nagkasakit siya dun sa Abu Sayyaf. Tingnan nyo ngayon, hindi na nangangaral si Almeda. Ikinalulungkot kong sabihin ito. Hindi ko po layon na para bang small-in ang kahit na sino. Pero ito’y sa pagtatanyag ng aral na nasa Biblia, na yang mga mila-milagro na yan na pinangangaral ngayon ng mga pastor na bulaan, eh ang totoo, kahit magkatotoo yan eh, panloloko rin sa kapuwa yan dahil hindi naman sila binigyan ni Cristo ng karapatan kagaya nung sa mga apostol eh. Wala nga silang nabubuhay na patay, wala nga silang napapadilat na bulag eh. At saka kung talagang totoo yan, bakit hindi sila pumunta sa mga ospital? Napakaraming mga Pilipinong hirap na hirap sa ospital, walang pambili ng gamot, dun sila pumunta! Kasi si Cristo ganon ang ginawa eh, pinupuntahan yung may mga may-sakit, hindi yung may-sakit ang papupuntahin mo sa’yo. Dapat ikaw ang pumunta sa may-sakit! Kaya puntahan nila lahat ng ospital kung totoo yang sinasabi nila. Pakinggan nyo. Sa Gawa 10:38, basa!

Sa makatuwid baga’y si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya’y pinahiran ng Dios ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan: na naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo; sapagka’t sumasa kaniya ang Dios.

Tingnan nyo ginawa ni Cristo’t mga apostol, sila mismo pumunta dun sa mga may-sakit. Naglilibot! Pinapagaling yung mga pinapahirapan ng diablo. Eh kung may ospital non, di ospital pupunta si Cristo. Eh itong ngayon eh papapuntahin ka sa kanilang kapilya at ikaw eh hihingan ng abuloy! Biro nyo, eh si Cristo nung utusan Niya mga apostol, walang bayad. Itong mga ito, magpre-prayer request ka lang, meron pang nakakimkim na pera ron. Puro kwarta ginagawa yang mga tao na yan eh. Kung tinutularan nila si Cristo, aba eh maglibot kayo, pumunta kayo sa mga ospital. Si Cristo kasi naglibot. Ang mga apostol isinugo Niya para magpagaling ng mga may-sakit. Basahin natin ang Mateo 10:1 patuloy, kapatid na Luz –

At pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang labingdalawang alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila, at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sarisaring sakit at ang lahat ng sarisaring karamdaman.

Ang mga pangalan nga ng labingdalawang apostol ay ito: Ang una’y si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid; si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kaniyang kapatid na si Juan;

Si Felipe, at si Bartolome; si Tomas, at si Mateo na maniningil ng buwis; si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo;

Si Simon na Cananeo, at si Judas Iscariote, na siya ring sa kaniya’y nagkanulo.

Ang labingdalawang ito’y sinugo ni Jesus, at sila’y pinagbilinan, na sinasabi, Huwag kayong magsitungo sa alin mang daan ng mga Gentil, at huwag kayong magsipasok sa alin mang bayan ng mga taga Samaria:

Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel.

At samantalang kayo’y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo, na mangagsabi, Ang kaharian ng langit ay malapit na.

Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonio: tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad.

Makikita mo kapatid, ang isa sa karapatang ibinigay, kasama sa pagpapagaling yung pagbuhay ng patay. Eh yung pastor nyo ba bumubuhay ba ng patay? O eto sagot. Bumubuhay ba ng patay ang mga pastor ng born again? Basahin natin ang Mateo 7:21 tuloy-tuloy, kapatid na Luz –

Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.

Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo’y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo’y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?

At kung magkagayo’y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma’y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.

Tingnan mo, kung papansinin mo kapatid, kapatid na Luz, pakinggan nyo ha, sa araw ng paghuhukom sabi ng Panginoong Hesus, maraming lalapit sa Akin sa araw na yaon magsasabing, Panginoon, di ba kami’y nangaral, nagsihula kami sa’Yong pangalan? Sa pangalan Mo nagpalayas kami ng demonyo, sa pangalan Mo gumawa kami ng mga gawang makapangyarihan. Meron ba silang sinabi, sa pangalan Mo bumuhay kami ng patay. Meron ba, Sister Luz?

Sis. Luz: Wala po yon.

Bro. Eli: Kasi di nga sila makabuhay ng patay eh. Yan ang mga pastor ng born again ngayon. Lalapit kay Cristo, “Panginoon, naku, nagmilagro kami, nagpagaling kami ng sakit!” Pero hindi nila masabi, bumuhay kami ng patay. Wala nga silang nabuhay na patay kahit ipis lang eh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Hindi lahat yang nagmimila-milagro na yan, papatong-patong ng kamay, maniniwala kayo. Maraming manloloko dyan. Kaya sabi ni Cristo, magsilayo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasanan. Eh puro kwarta ang gusto nyan eh. Ikapu, love offering, prayer request, meron pang kung mga ano-anong, meron pa si Mike Velarde ano pa eh, tawag dun? Miracle Seed Faith! Kung ano-ano pa na inimbento nila para magka-kwarta. Wala sa Biblia yan, kapatid. Yan ang sagot ko sa’yo.

Ang Dating Daan Bible Exposition
November 6, 2008, ADD Convention Center, Apalit, Pampanga, Philippines

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: